34.747

Initiatiefvoorstel-De Graaf, Fritsma en Markuszower Wet administratieve detentieDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden De Graaf, Fritsma en Markuszower (allen PVV) is bedoeld om via een bestuurlijke maatregel administratieve detentie wettelijk mogelijk te maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan een persoon een vrijheidsontnemende maatregel opleggen ter bescherming van de nationale veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk mede-ingediend door het Tweede Kamerlid Wilders (PVV). Bij brief van 21 juni 2018 (TK, 2) hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat het wetsvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Markuszower in plaats van het lid Wilders.


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2017

titel

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten