34.724

Initiatiefvoorstel-Van Raak Correctief referendumDit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Raak (SP) tot wijziging van de Grondwet beoogt vast te leggen dat een voorstel van wet dat door de Staten-Generaal is aangenomen, aan een referendum wordt onderworpen indien hiervoor voldoende steun is. Hiervoor moet na een inleidend verzoek van een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden een bij de wet te bepalen aantal kiesgerechtigden daartoe de wens kenbaar maken. Dit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet. Het overwegingsvoorstel 30.174 is in 2014 aangenomen.

De Kamers kunnen een voorstel van wet terzake van het vereiste aantal kiesgerechtigden alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. Aan het inleidend verzoek wordt geen gevolg gegeven, indien de Koning de Staten-Generaal kennis heeft gegeven van zijn besluit waarbij aan het voorstel de bekrachtiging is onthouden. De bekrachtiging van een voorstel van wet kan pas plaatsvinden nadat over dit voorstel een referendum is gehouden of nadat is komen vast te staan dat daarover geen referendum wordt gehouden.

De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een verklaringswet (overwegingswet) – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Als de eerste lezing als initiatiefwetsvoorstel aanhangig is gemaakt – zoals in dit geval – is het sinds de jaren 70 van de vorige eeuw gebruikelijk dat ook het wetsvoorstel in tweede lezing door één of meer leden van de Tweede Kamer in procedure wordt gebracht. Met het oog hierop is het onderhavige wetsvoorstel aanhangig gemaakt.


Stand van zaken

Verworpen

Het voorstel (TK, 2) is op 23 november 2017 verworpen door de Tweede Kamer. SP, het lid Voortman (GroenLinks), PvdD, PVV, 50PLUS en FvD stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

23 mei 2017

titel

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Procedure grondwetsherziening


Documenten

9