34.675

Verwijdering asbest en asbesthoudende productenHet wetsvoorstel regelt dat er een wettelijke grondslag komt voor het aanpakken van de resterende bronnen van asbestvezels. Hiervoor wordt het huidige artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer aangepast en wordt een nieuw artikel 9.2.2.1a ingevoegd. Met deze regeling kan op grond van een algemene maatregel van bestuur (AMvB) het voorhanden hebben van asbestproducten verboden worden.

Dit betekent dat eigenaren verplicht kunnen worden asbesthoudende producten te verwijderen die toegepast zijn in bouwwerken of objecten. Daarnaast kunnen zij verplicht worden verontreiniging en afvalstoffen van asbestproducten die zich in het milieu bevinden, te verwijderen. De regering is in het kader van het verwijderen van asbesthoudende producten in bouwwerken voornemens een AMvB vast te stellen die het voorhanden hebben van een asbestdak per 31 december 2024 verbiedt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 16 oktober 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Tegen: SGP.

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 28 mei 2019.

Tijdens dit debat is de motie-Ruers (SP) c.s. over een passende saneringssubsidie ten behoeve van eigenaar-bewoners van asbestleiendaken (EK, I) ingediend. Deze motie is later op die dag aangehouden. De motie is vervallen op 7 april 2020 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juni 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen.

Voor: ChristenUnie, Fractie-Duthler, PvdD, GroenLinks, 50PLUS, OSF, SP en D66.

Tegen: SGP, VVD, PvdA, CDA, PVV.

Op 26 maart 2019 hield de Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) een deskundigenbijeenkomst over asbestverwijdering. Van deze bijeenkomst is een woordelijk verslag en een videoverslag (2 uur en 33 min.) beschikbaar.

Voor de commissie is op 12 maart 2019 een technische briefing ter voorbereiding op de deskundigenbijeenkomst op 26 maart 2019 verzorgd.


Kerngegevens

ingediend

2 februari 2017

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

69
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten