34.652

Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrageDit wetsvoorstel heeft als doel om de positie van de Huurcommissie verder te verstevigen door de taken van de Huurcommissie uit te breiden. Geschillen die voortvloeien uit klachten van huurders over de door de verhuurders geleverde producten en verrichte diensten worden aan de onderwerpen die aan de Huurcommissie kunnen worden voorgelegd, toegevoegd. Op dit moment kunnen huurders alleen de mogelijkheid om rechtstreeks naar de rechter te stappen wanneer de klacht niet, of niet naar tevredenheid wordt behandeld.

Naast uitbreiding van taken bevat het voorstel ook voorstellen voor herziening van de financieringsstructuur. Wanneer de wens bestaat de taken van de Huurcommissie uit te breiden, is het van belang dat de organisatie hier ook op is ingericht. Hiervoor moet de bekostigingsstructuur solide en toekomstbestendig zijn. Nu ontbreekt deze. Door de bijdrage van verhuurders te vergroten, wordt voor deze solide en structurele bekostigingsstructuur gezorgd. Ook wordt zo de bekostiging van de Huurcommissie meer in lijn gebracht met de werkwijze bij andere geschillenbeslechters.

De nieuwe bekostigingsstructuur bestaat uit een aantal maatregelen, te weten:

  • introductie van een vaste bijdrage van verhuurders;
  • laten vervallen van het onderscheid natuurlijke persoon/rechtspersoon bij verhuurders;
  • verlagen van het voorschotbedrag voor de leges voor verhuurders (bij algemene maatregel van bestuur);
  • introductie van een gedifferentieerd legestarief voor veelgebruikers.

Verder worden nog twee voorstellen gedaan waarmee de Huurcommissie de dienstverlening beter af kan stemmen op de omstandigheden bij het geschil.

  • de Huurcommissie gaat starten met bemiddelen;
  • de Huurcommissie gaat bij sommige geschillen werken met drempelbedragen.

Tot slot bevat het voorstel nog een aantal aanpassingen die als doel hebben de governance te moderniseren. Een ziet op de benoemingsprocedure voor de onafhankelijke leden van de Raad van Advies en zittingsleden. Het voorstel is om deze procedures meer open in te richten. Daarnaast wordt voorgesteld om de betrokkenheid van koepelorganisaties te vergroten via de Raad van Advies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 30 januari 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FVD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juni 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 50PLUS, OSF, D66 en PVV.

Tegen: PvdD en SP.


Kerngegevens

ingediend

16 januari 2017

titel

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten