34.508

Beperken heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enkele openbare werken van algemeen nutDit wetsvoorstel beperkt de heffingsbevoegdheid voor de precariobelasting zodanig dat geen precariobelasting meer kan worden geheven op netwerken onder, op of boven de grond van de gemeente, de provincie of het waterschap. Dit zijn elektriciteits- en drinkwaternetwerken, gasleidingen en andere openbare werken van algemeen nut.

Met het voorstel wordt voorkomen dat burgers via de precarioheffing belasting moeten betalen aan een buurgemeente of -provincie waarvoor zij geen democratisch stemrecht hebben.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van GroenLinks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 maart 2017 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 juni 2016

titel

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

20