34.475 IIA

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2015Het jaarverslag Staten-Generaal bevat het verzoek tot déchargeverlening over het in 2015 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van de Staten-Generaal. De slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten over 2015.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (TK 34.475 IIA, nr. 3) is op 7 juli 2016 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV-fractie is daarbij aantekening verleend. De betreffende bewindspersoon is décharge verleend.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 september 2016 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend. De betreffende bewindspersoon is décharge verleend.


Kerngegevens

ingediend

18 mei 2016

titel

Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2015

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

10