Deze nota (TK 34.000, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2015. In de Miljoenennota is ook het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2015.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft naar aanleiding van de toezegging 'Instelling staatscommissie' (T02033) op 19 januari 2016 gedebatteerd over een eventueel in te stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel. Tijdens het debat werd de gewijzigde motie-Duthler (VVD) c.s. over de wenselijkheid van overleg met de Tweede Kamer om te komen tot een verzoek aan de regering tot het instellen van een Staatscommissie (EK 34.000, Q) ingediend. Deze motie is op 2 februari 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer. VVD, SP, PvdA, OSF, Groenlinks, 50PLUS en D66 stemden voor.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft bij brief van 9 februari 2016 (EK 34.000, R) de Voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd of er binnen de Tweede Kamer steun is voor hetgeen in de motie is verwoord. Op 7 juni 2016 vond een (eerste) overleg van vertegenwoordigers van beide Kamers over dit onderwerp plaats.

De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2016 met algemene stemmen (hamerstuk) een brief van de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer aan de minister-president over de instelling van een staatscommissie (EK 34.430 / 34.000, A) vastgesteld. De Tweede Kamer heeft op 7 juli 2016 ingestemd met de brief (TK 34.430, nr. 2) onder de aantekening dat de fracties van de PVV, het CDA, de SP, de ChristenUnie, Klein en de SGP geacht wensen te worden tegen het voorstel te hebben gestemd. De brief aan de minister-president (EK, B en TK, 3) is op 14 juli 2016 verstuurd.

Verschillende Eerste Kamercommissies hebben op 7 juli 2015 de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 met het overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 door de Eerste Kamer worden behandeld (EK 34.000, O) besproken:

  • De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 22 september 2015 kennis genomen van de verslagen van schriftelijk overleg met de minister van Financiën (EK 34.300 IX, A) en met de staatssecretaris van Financiën (EK 34.300 IX, B) van 18 september 2015 over een nadere motivering van de spoedeisendheid van wetsvoorstellen op het terrein van deze bewindspersonen. De commissie had op 7 juli 2015 de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 besproken. De commissie heeft daarna de minister en de staatssecretaris van Financiën bij brief van 17 juli 2015 gevraagd om een nadere motivering van de spoedeisendheid van wetsvoorstellen op hun terrein.

    De commissie heeft de verslagen van het schriftelijk overleg betrokken bij het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen dat ook op 22 september 2015 plaatsvond.

  • De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het verslag van een schriftelijk overleg met de bewindspersonen van SZW van 4 september 2015 (EK 34.000 XV, H) over een nadere motivering van de spoedeisendheid van wetsvoorstellen op het SZW-terrein betrokken bij het kennismakingsgesprek met de bewindspersonen van SZW dat op 29 september 2015 plaatsvond. De commissie heeft op 7 juli 2015 de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 juli 2015 besproken. De commissie heeft daarna de minister van SZW bij brief van 15 juli 2015 gevraagd om een nadere motivering van de spoedeisendheid van wetsvoorstellen op het SZW-terrein.
  • De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 8 september 2015 kennisgenomen van de spoedeisende wetsvoorstellen op haar terrein in de brief van de minister van V&J van 2 juli 2015 en van wat hierover in het College van Senioren is gewisseld.
  • De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 7 juli 2015 kennisgenomen van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie.

Algemene financiële beschouwingen

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) vonden plaats op 18 november 2014. Tijdens dit debat werden de motie-Postema (PvdA) c.s. over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars (EK 34.000, H) en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de ontwikkeling van een instrument voor een geïndexeerd beeld van de kwaliteit van welzijn en van de houdbaarheid van de inrichting van de economie (EK 34.000, I) ingediend. De motie-Postema c.s. is op 18 november 2014 aangehouden. Deze motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De motie-Koffeman c.s. is op 25 november 2014 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 3 maart 2015 na bespreking van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën van 25 februari 2015 (EK 34.000, L) over de Richtlijn Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars (naar aanleiding van de aangehouden motie-Postema c.s. en de toezegging T02034) besloten vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland uit te nodigen voor een gesprek over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars. Dit (besloten) gesprek vond plaats op 21 april 2015.

Algemene politieke beschouwingen

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 14 oktober 2014. De tijdens de Apb ingediende motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het WRR-rapport 'Naar een voedselbeleid' (EK 34.000, D) is door de indiener aangehouden. Deze motie is komen te vervallen op 25 september 2018 op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer. De motie-Kox (SP) c.s. over een beleidsdebat over de bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter (EK 34.000, E) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdA en VVD stemden tegen.

motie-Kox c.s. bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter

De commissie voor Veiligheid en Justitie heeft voorafgaand aan de behandeling op 13 januari 2015 van de begroting V&J 2015 (34.000 VI) in het kader van de motie-Kox c.s. (EK 34.000, E) op 24 november 2014 een openbare bijeenkomst met deskundigen gehouden, teneinde geïnformeerd te worden over feiten en omstandigheden met betrekking tot de voorgenomen bezuinigingen op rechtshulp en de toegang tot het recht en de rechter (EK 34.000 VI, J).


Kerngegevens

ingediend

16 september 2014

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

140
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-140] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-140] documenten