33.844

Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrechtDit wetsvoorstel wijzigt de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens in verband met de aanpassing van de regeling van het vervoer van gedetineerden en het medisch klachtrecht.

Met dit voorstel wordt de regeling ten aanzien van het vervoer van gedetineerden aangepast, zodat in plaats van de directeur van de inrichting de Minister van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk wordt voor het vervoer van gedetineerden door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), het medisch klachtrecht wordt overgeheveld van een Algemene Maatregel van Bestuur naar het niveau van de wet (in de Pbw en Bjj). De bestaande praktijk van ‘voorbemiddeling op inrichtingsniveau’ door het hoofd zorg wordt in de wet opgenomen. Ook worden aan de Pbw twee experimenteerbepalingen toegevoegd en komt de beroepsmogelijkheid voor veroordeelden bij afwijking van rechterlijk advies over de aanvang van de terbeschikkingstelling te vervallen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 12 maart 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 april 2019 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is hierbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

15 januari 2014

titel

Wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard.

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Rechtsbescherming

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

22