31.731

Integraal wetgevingsbeleidDit dossier bevat Kamerstukken over het integraal wetgevingsbeleid van de regering.

De nota "Vertrouwen in wetgeving" (TK 31.731 nrs. 1 en 2) bevat een programma voor een integraal wetgevingsbeleid. De nota vormt de vertaling van het beleidsprogramma "Samen werken, samen leven" in een integraal wetgevingsbeleid dat uitgaat van vertrouwen in burgers, bedrijfsleven en professionals en omgekeerd van het vertrouwen dat de samenleving moet kunnen stellen in de wet en de zorgvuldige uitvoering ervan.

Het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) (TK 31.731 nr. 6) is een werkwijze voor het integraal beoordelen en verantwoorden van de kwaliteitsaspecten van beleid en regelgeving om de kwaliteit van beleid en wetgeving te verbeteren.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt de brief van de minister voor Rechtsbescherming over de voortgang van de implementatie van het Beleidskompas (EK, Q met bijlage) wanneer er meer bekend is over de behandeling van de brief in de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft de nota (TK 31.731, nr. 1) en het advies van de Raad van State en het nader rapport (TK 31.731, nr. 2) samen met de briefwisseling over het rapport van de Visitatiecommissie Juridische Functie en Wetgeving (commissie-Hoekstra) ( EK 31.700 VI, B en EK 31.700 VI, C) behandeld tijdens het beleidsdebat "Wetgevingskwaliteit" dat plaatsvond op 10 februari 2009. Dit debat werd gehouden in het kader van de behandeling van de Begroting Justitie 2009 (31.700 VI).

Staat van de uitvoering

De Eerste Kamercommissies voor Justitie en Veiligheid (J&V) en Binnenlandse Zaken (BIZA) bespreken op 27 februari 2024 het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK betreffende vragen naar aanleiding van brieven over de Staat van de Uitvoering (EK, P met bijlage).

De commissies voor J&V en BIZA bespreken op 27 februari 2024 de brief van de minister van APP ter aanbieding van de Voortgangsrapportage en Herijking Werk aan Uitvoering (EK, R met bijlagen).

De commissies voor J&V en BIZA hadden op 13 februari 2024 een kennismakingsgesprek met 'De Stuurgroep', de opsteller van de Staat van de Uitvoering.

Gesprek met Tweede Kamercommissie Justitie en Veiligheid

De commissie voor J&V heeft op 11 april 2023 met de Tweede Kamercommissie voor J&V gesproken over de wijze waarop de Kamers beschikking kunnen krijgen over het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State bij de voorhang van een Algemene Maatregel van Bestuur (TK 35.957, 14).

De commissie voor J&V heeft op 12 december 2023 de brief van de minister voor Rechtsbescherming betreffende het beschikken over advies van de Afdeling advisering van de Raad van State bij de voorhang van amvb's (EK 31.731 / 34.714 / 35.957, O met bijlage) besproken. De commissie voor J&V gaat akkoord met het voorstel om eerst een ambtelijk overleg plaats te laten vinden tussen de griffies van beide Kamers en het ministerie van J&V om te komen tot een tijdschema voor vervolgacties in het kader van dit thema.


Kerngegevens

begonnen

6 oktober 2008

titel

Integraal wetgevingsbeleid

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten

73
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-73] documenten