33.258

Initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein Wet Huis voor klokkenluidersDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Raak (SP), Fokke (PvdA), Koşer Kaya (D66), Voortman (GroenLinks), Segers (ChristenUnie), Thieme (PvdD) en Klein heeft tot doel de voorwaarden voor het melden van maatschappelijke misstanden binnen organisaties te verbeteren, door onderzoek naar misstanden mogelijk te maken en melders van misstanden beter te beschermen. Het voorstel voorziet in de oprichting van een «Huis voor klokkenluiders», dat onderzoek doet naar maatschappelijke misstanden en aanbevelingen doet om problemen op te lossen. Dit Huis zal de verzoeker desgewenst ook adviseren en begeleiden.

Het Huis voor klokkenluiders wordt onderdeel van de Nationale ombudsman, maar staat open voor meldingen uit zowel de publieke als de private sector. Bij de uitvoering van haar taken kan het Huis zich laten bijstaan door bestaande organisaties en ervaringsdeskundigen. Het Huis brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden. Daarin wordt aangegeven welke onderzoeken zijn gedaan en wat met de aanbevelingen is gebeurd.

De initiatiefnemers hebben op 11 december 2014 een novelle bij de Tweede Kamer ingediend. Deze novelle (34.105) wijzigt dit initiatiefwetsvoorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.258, A) is op 17 december 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, het lid Bontes, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 1 maart 2016 na hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over wettelijke benadelingsbescherming van personen die anders dan uit dienstbetrekking arbeid verrichten of hebben verricht (EK 33.258 / 34.105, I) is op 1 maart 2016 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, CDA en PVV stemden tegen. De motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de informatiepositie van het Openbaar Ministerie (EK 33.258 / 34.105, J) is na een toezegging van de minister van BZK op 1 maart 2016 aangehouden. De motie is op 25 september 2018 vervallen op basis van artikel 93, derde lid, van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer.


Op 20 mei 2014 was de Eerste Kamer begonnen met de plenaire behandeling van het voorstel. Die behandeling is na de eerste termijn van de Kamer op verzoek van de initiatiefnemers aangehouden voor nader beraad. Dat beraad heeft ertoe geleid dat de initiatiefnemers op 11 december 2014 een novelle bij de Tweede Kamer hebben ingediend. Deze novelle (34.105) wijzigt het onderhavige oorspronkelijke initiatiefwetsvoorstel. De hervatting van de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel en de behandeling van de novelle door de Eerste Kamer vonden plaats op 9 februari 2016.

De voor 16 februari 2016 voorziene stemmingen zijn op die dag van de plenaire agenda gehaald. Op 1 maart 2016 vond een heropening van de plenaire behandeling, inclusief hoofdelijke stemmingen, plaats. Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de initiatiefnemers van 12 februari 2016 (EK 34.105 / 33.258, F) met antwoorden op vragen over de rechtsbescherming als gevolg van het melden van een vermoeden van een misstand, gesteld tijdens de plenaire behandeling op 9 februari, en de brief van de minister van BZK van 15 februari 2016 (EK 34.105 / 33.258, F) over benadelingsbescherming, had de Kamer op 16 februari 2016 conform het advies van de Commissie BiZa/AZ besloten tot heropening van de beraadslagingen.

Bij brief van 9 april 2015 (TK 34.105, nr. 4) hebben de initiatiefnemers medegedeeld dat het Tweede Kamerlid Voortman in het vervolg dit wetsvoorstel mede zal ondertekenen en verdedigen. De Eerste Kamer is bij brief van 20 november 2015 (EK 33.258 / 34.105, H) door de Voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit van de Tweede Kamer dat het lid Koşer Kaya (D66) de plaats in zal nemen van het voormalige lid Schouw (D66) en het lid Thieme (PvdD) de plaats in zal nemen van het lid Ouwehand (PvdD) bij de verdediging van de wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2012

titel

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Koşer Kaya, Voortman, Segers, Thieme en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

120
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-120] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-120] documenten