Commissie voor Economische Zaken (EZ)Deze vaste commissie hield zich bezig met economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit waaronder het macro-economisch beleid, het Europees economisch beleid, het innovatiebeleid, het topsectoren- en industriebeleid, het energiebeleid, het marktordenings-, mededinging- en consumentenbeleid, ondernemerschap en MKB, beperking regeldruk bedrijfsleven en ICT, telecommunicatie, post en statistiek, groen beroepsonderwijs, dierenwelzijn, natuur en biodiversiteit, structuurfondsen en cohesiebeleid, toerisme. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen werd door deze commissie voorbereid.

Sinds 7 november 2017 is er de commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)