Deze nota (TK 33.400, nr. 1) bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2013. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2013.

In deze Miljoenennota is het Begrotingsakkoord 2013 van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie verwerkt.


Stand van zaken

Algemene politieke beschouwingen Eerste Kamer

De Algemene politieke beschouwingen (Apb) in de Eerste Kamer, oorspronkelijk voorzien voor 23 oktober 2012, vonden na het aantreden van het Kabinet-Rutte II plaats op 4 december 2012. De afhandeling van 9 ingediende moties vond plaats op 11 december 2012.

De Eerste Kamer heeft op 18 juni 2013 met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gedebatteerd over de inrichting van het openbaar bestuur. Tijdens dat debat werd een drietal moties ingediend waarover op 2 juli 2013 is gestemd.

Bij het debat werd de brief van de minister van BZK van 28 maart 2013 ter aanbieding van de Nota 'Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland.' (EK CII / 33.400, A) betrokken. Deze nota is het gevolg van een toezegging (T01623) naar aanleiding van de motie-Kox (SP) c.s. over een integrale visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie (EK 33.400, L).

Algemene financiële beschouwingen Eerste Kamer

De Algemene financiële beschouwingen (Afb) in de Eerste Kamer vonden plaats op 19 en 20 november 2012. Op 20 november 2012 is een zevental moties ingediend. De stemmingen over de moties vonden plaats op 27 november 2012.

De commissie heeft op 11 december 2012 de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2012 over koopkrachtcijfers (EK 33.400, U) besproken. Deze brief is het resultaat van een toezegging van de minister van Financiën tijdens de Afb. De brief wordt betrokken bij de (plenaire) behandeling van het Belastingplan 2013 c.a.

De Eerste Kamercommissies voor Financiën en voor BZK/AZ hebben op 11 december 2012 besloten in nader schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën van 4 december 2012 (EK 33.400, J herdruk) over enkele vragen die tijdens de Afb niet of niet in voldoende mate zijn beantwoord en over toegezegde schriftelijke informatie, met name ten aanzien van de woningmarkt. In het verslag bij het wetsvoorstel Belastingplan 2013 (33.402) wordt een vraag van de commissie voor Financiën opgenomen over de verstrekking van bepaalde koopkrachtgegevens.

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 december 2012 (EK 33.400, V met bijlagen) inzake de doorrekeningen van de effecten van het regeerakkoord wordt betrokken bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2013 c.a. op 17 en 18 december 2012.

Ter voorbereiding van de Afb heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën bij brief van 7 november 2012 de minister van Financiën verzocht om een integraal overzicht van de financiële maatregelen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2013. De minister heeft hierop bij brief van 12 november 2012 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van het schriftelijk overleg dat de commissie op 14 november 2012 heeft uitgebracht (EK 33.400, A).

De commissie heeft, ook in verband met de Afb, op 15 november 2012 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister van Financiën naar aanleiding van vragen van een aantal fracties uitgebracht (EK 33.400, B).

Tenslotte vond met het oog op de Afb voor de commissie op 13 november 2012 een technische briefing door medewerkers van het ministerie van Financiën plaats.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2012

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

Documenten

93
Bladeren:
[1-50] [51-93] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-93] documenten