33.059

Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen die in problemen verkeren. Mogelijkheden voor de overheid om op het moment dat een financiële onderneming in problemen raakt, actief aan te sturen op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van ondernemingen of op een andere uitkomst met minder maatschappelijke kosten dan een faillissement ontbreken nu nog goeddeels.

Een andere tekortkoming van het huidige wettelijke instrumentarium is dat de bestaande focus op individuele belangen miskent dat ook het algemeen belang dat gemoeid is met de stabiliteit van het financiële stelsel tot ingrijpen bij een in problemen verkerende onderneming kan nopen. In het licht van het bovenstaande acht het kabinet het wenselijk om de mogelijkheden voor de overheid tot interventie bij financiële ondernemingen aan te vullen en te versterken en daartoe de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet te wijzigen. Er worden twee categorieën maatregelen voorgesteld. De eerste categorie heeft betrekking op een tijdige en ordentelijke afwikkeling van ondernemingen in problemen. De tweede categorie dient een verdergaand doel, namelijk de borging van de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel.

Tevens bevat het wetsvoorstel een regeling met betrekking tot de rechten van wederpartijen na een maatregel. De regeling beoogt de effectiviteit van de in dit wetsvoorstel voorgestelde maatregelen te versterken door de bevoegdheid van wederpartijen om na het treffen van een van deze maatregelen bepaalde rechten uit te oefenen, te beperken.

De voorgestelde interventies omwille van de stabiliteit van het financiële stelsel bevatten twee bijzondere bevoegdheden voor de minister van Financiën: de bevoegdheid om in te grijpen in de interne bevoegdheden van een financiële onderneming en de bevoegdheid om, als ultimum remedium, zo nodig zelfs tot onteigening van een financiële onderneming over te gaan. Voor beide bevoegdheden geldt onder meer dat deze slechts kunnen worden aangewend in de uitzonderlijke omstandigheid dat er ernstig en onmiddellijk gevaar dreigt voor de stabiliteit van het financiële stelsel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 33.059, A) is op 14 februari 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 mei 2012 zonder stemming aangenomen.

Het voorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de wetsvoorstellen Wet bekostiging financieel toezicht (33.057) en Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (33.058).


Kerngegevens

ingediend

26 oktober 2011

titel

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Faillissementswet, alsmede enige andere wetten in verband met de introductie van aanvullende bevoegdheden tot interventie bij financiële ondernemingen in problemen (Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met uitzondering van de artikelen I, onderdeel IJ, en II, onderdelen A en B, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 20 januari 2012.
  • 2. 
    De artikelen I, onderdeel IJ, en II, onderdelen A en B, treden in werking op een bij koninklijk besluitte bepalen tijdstip, dat voor die artikelen verschillend kan worden vastgesteld.

Documenten

41