T01304

Toezegging Jaarlijkse rapportage over uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het Handvest, het EVRM en fundamentele beginselen op de terreinen van asiel en migratie een rol spelen (32.502)De minister van Buitenlandse Zaken zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Bemelmans-Videc (CDA), toe de Kamer nader te informeren over de mogelijkheid van een jaarlijkse rapportage door de regering over de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie waarin het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de beginselen inzake asiel en migratie een rol spelen.


Kerngegevens

Nummer T01304
Status afgevoerd
Datum toezegging 19 april 2011
Deadline 1 juli 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Veiligheid en Justitie (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Buitenlandse Zaken
Kamerleden prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc (CDA)
Commissie commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie legisprudentie
Onderwerpen AIV, adviesaanvragen
EVRM
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie
mensenrechtenbeleid van de Nederlandse regering
rapportage asiel migratie
Kamerstukken Staat van de Europese Unie 2010-2011 (32.502)


Uit de stukken

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 2, blz. 8

Mevrouw Bemelmans-Videc (CDA):

In dat verband adviseert de AIV tevens, zoals dat nu al gebeurt voor het Straatsburgse Hof, overigens op initiatief en uitnodiging van deze Kamer, om jaarlijks aan het parlement te rapporteren over de uitspraken van het Luxemburgse Hof van Justitie, waarin het Handvest, het EVRM en fundamentele beginselen op de terreinen van asiel en migratie een rol spelen. De CDA-fractie vindt dat een goed voorstel en wij vernemen dan ook graag de reactie van de regering hierop.

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 72

Mevrouw Bemelmans-Videc (CDA):

Wat vindt de regering van de tweede suggestie van de AIV met betrekking tot de voorlichting door de regering over de uitspraken van het Luxemburgse Hof van Justitie over het EVRM en de beginselen op het terrein van asiel en immigratie?

Handelingen I 2010/11, nr. 25, item 8, blz. 82

Minister Rosenthal:

De derde vraag van mevrouw Bemelmans gaat over het Hof in Luxemburg. Zij stelt voor om op basis van een AIV-advies een jaarlijkse rapportage inzake asiel en immigratie naar de Kamer te sturen. Het parlement wordt momenteel al geïnformeerd over belangrijke zaken van het Hof en zaken waar Nederland bij betrokken is. Ik ben bereid het specifieke verzoek van mevrouw Bemelmans nader te onderzoeken, maar ik zeg wel dat wij te maken hebben met schaarse ambtelijke capaciteit.


Brondocumenten


Historie