T01267

Toezegging De regering zal de Kamer de tijdens de onderwijsconferentie gemaakte afspraken over het behalen van het benodigde kwaliteitsniveau in het onderwijs op de BES-eilanden toezenden (32.419)De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van de leden Linthorst en Ten Horn, toe dat de regering de uitkomsten van de onderwijsconferentie, over hoe het benodigde kwaliteitsniveau voor onderwijs gehaald kan worden op de BES-eilanden, aan de Eerste Kamer zal doen toekomen.


Kerngegevens

Nummer T01267
Status voldaan
Datum toezegging 1 februari 2011
Deadline 1 april 2012
Verantwoordelijke(n) Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kamerleden dr. G.H.M.M. ten Horn (SP)
drs. M.Y. Linthorst (PvdA)
Commissie commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen Caribisch Nederland
communicatie
onderwijs
Kamerstukken Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba – B (32.419)


Uit de stukken

Handelingen I 2010-2011, nr. 16, item 3, blz. 3

Linthorst (PvdA):

De fracties van de PvdA en GroenLinks willen er bij de minister wel op aandringen dat de wijze waarop verbeteringen gestalte krijgen in nauwe samenspraak met de direct betrokkenen gebeurt. Er bereiken ons te vaak berichten dat maatregelen op de eilanden worden doorgevoerd zonder dat er is geïnformeerd waar behoefte aan is en zonder dat er overleg is geweest over de vraag hoe de maatregelen het beste geïmplementeerd kunnen worden. Dat levert irritatie op en kan zelfs leiden tot een verkeerde besteding van middelen: weggegooid geld dus. Wij zouden er bij de minister op aan willen dringen op dit punt de vinger aan de pols te houden.

Handelingen I 2010-2011, nr. 16, item 3, blz. 4

Ten Horn (SP):

Er is een duidelijk punt van zorg van mijn fractie. Wij willen door de minister ervan worden verzekerd dat er voldoende en goed met de scholen op de BES-eilanden zal worden gecommuniceerd en dat ze ook die ondersteuning in het proces van verbeteringen in de komende jaren krijgen die ze echt nodig hebben: ondersteuning bij het onderwijs op de BES-eilanden in het algemeen alsook ondersteuning bij invoering van medezeggenschap, managementstatuut, schoolplan, klachtenregeling, leerlingvolgsysteem en het omgaan met lumpsumfinanciering voor hun scholen. Uit de contacten met de BES-mensen is ons duidelijk geworden dat ondersteuning daarbij zeker nodig en gewenst is.

Is wat wij hier nu nogmaals onder de aandacht brengen voor de minister herkenbaar? Is de minister voornemens de contacten tussen Europees Nederland, waaronder het ministerie van OCW, en de BES-scholen nauwer aan te halen, en daarbij ook oog te hebben voor eventuele taalproblemen en vooral cultuurverschillen? Kan de minister aangeven waar we straks de afspraken kunnen lezen die over de daadwerkelijke inzet voor de scholen op de BES-eilanden worden gemaakt en kan zij aangeven of de scholen het ook eens zijn met de gekozen inzet? Mijn fractie gaat ervan uit dat er een implementatieplan komt en dat de afspraken in de Onderwijsagenda BES 2011–2015, die dit voorjaar wordt opgesteld, worden opgenomen. Kan de minister dit bevestigen?

Handelingen I 2010-2011, nr. 16, item 3, blz. 8

Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart:

Communicatie zal er volop zijn als de wetgeving er straks door is. Als de leerplicht helder is, nadat de Kamer haar jawoord heeft gegeven op de wetgeving, zal er volop gecommuniceerd gaan worden met alle betrokken partijen, in eerste instantie met ouders en leerlingen maar ook met gemeenten. De gemeenten zullen worden gestimuleerd om de leerplicht zo goed mogelijk op te pakken. Dat is een plicht van de lagere overheid; daar ligt voor haar een taak. Dat is ook afgesproken tussen de beide delen van Nederland. Dat moet wel goed gebeuren. Er moet rekening worden gehouden met de taal; er wordt namelijk in drie talen gecommuniceerd. Men moet in ieder geval communiceren in de hoofdtalen. Verder‌ wordt ‌bezien ‌hoe de ‌afspraken‌ worden‌ geïmplementeerd.‌ In ‌maart‌ wordt hiervoor‌ een‌ onderwijsconferentie‌ georganiseerd.‌ Docenten ‌en ‌bestuurders‌ vanuit‌ het‌ gebied‌ komen‌ daarnaartoe en‌ gaan ‌met ‌elkaar ‌na ‌hoe ‌zij ‌in ‌de ‌afgesproken ‌vijf ‌jaar het ‌benodigde‌ kwaliteitsniveau‌ kunnen ‌halen.‌ Daar ‌komen ‌heel ‌concrete ‌afspraken ‌uit. ‌Ik ‌heb ‌de ‌Tweede‌ Kamer beloofd ‌dat ‌deze ‌afspraken ‌haar ‌op ‌1 april ‌zullen‌ zijn‌ toegestuurd.‌ Ik‌ stuur ‌ze ‌ook ‌de ‌Eerste ‌Kamer ‌met ‌plezier ‌toe. Dan ‌heeft ‌zij ‌deze ‌ook ‌en ‌kan ‌zij ‌er ‌vanuit‌ haar ‌betrokkenheid‌ ook‌ kennis ‌van ‌nemen.Historie