Deze nota bevat de hoofdlijnen van het financieel beleid van de regering voor 2010. In de Miljoenennota is tevens het overzicht opgenomen van de ontvangsten en uitgaven van de gehele rijksbegroting voor het jaar 2010.


Stand van zaken

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) door de Eerste Kamer vonden plaats op 13 oktober 2009. Tijdens dit debat zijn de motie-Rosenthal (VVD) c.s. over de betrokkenheid bij de voortgang van de heroverwegingen (EK 32.123, D) en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheid onderzoek te doen bij financiële instellingen in geval van faillissement waarbij grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen raken (EK 32.123, E) ingediend. De motie-Rosenthal c.s. is op 27 oktober 2009 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, SP, GroenLinks, D66, PvdD en SGP stemden voor. De motie-Koffeman c.s. is op 27 oktober 2009 ingetrokken.

De Algemene Financiële Beschouwingen (AFP) vonden plaats op 3 november 2009. Tijdens dit debat zijn de Motie-De Boer (ChristenUnie) c.s. over een adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad betreffende de aansluiting tussen leren, werken en ondernemerschap (EK 32.123, H) en de Motie-Schouw (D66) c.s. om de publieke omroep deel te laten uitmaken van de brede heroverwegingsoperatie (EK 32.123, I) ingediend. De Motie-De Boer c.s. is op 10 november 2009 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De Motie-Schouw c.s. is op 10 november 2009 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. VVD, PvdD, OSF, D66, Groenlinks en SP stemden voor.

Ter voorbereiding van de Algemene Financiële Beschouwingen heeft de Eerste Kamercommissie voor Financiën op 27 oktober 2009 enkele schriftelijke vragen aan de minister van Financiën voorgelegd. De minister heeft hierop bij brief van 30 oktober 2009 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 3 november 2009 heeft uitgebracht (EK 32.123, G). De commissie heeft op 17 december 2009 het verslag van het schriftelijk overleg met de minister en de staatssecretaris van Financiën over nadere vragen naar aanleiding van de Algemene financiële beschouwingen en de aan het debat voorafgaande schriftelijke voorbereiding uitgebracht (EK 32.123, J).

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 2 november 2010 de brief van de minister van Economische Zaken van 8 oktober 2010 (EK 32.500, A en bijlage 1 en bijlage 2) inzake toezegging T01122 over evaluatie van de huidige economische modellen besproken. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie bij brief van 19 november 2010 de regering gevraagd om een bredere appreciatie van de voorspellingen / economische modellen van het Centraal Planbureau (CPB). De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hierop bij brief van 28 januari 2011 geantwoord. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.500, V) dat de commissie op 8 februari 2011 voor kennisgeving heeft aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken heeft bij brief van 24 november 2009 gereageerd op de brief van 30 september 2009 van de minister van Economische Zaken (EK 32.123, C) over het aanbesteden in de sectoren zorg en onderwijs, en in het algemeen op het borgen van het publieke belang van bij het voeren van marktwerkingsbeleid, in verband met toezegging T00945. De minister heeft gereageerd bij brief van 5 januari 2010. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.123, K).

Op 12 maart 2010 heeft de commissie voor Economische Zaken middels een brief aan de ministers van Economische Zaken en voor Wonen, Wijken en Integratie geïnformeerd naar de aanbestedingsregels en de invloed daarvan op zorg en onderwijs. De minister van Economische Zaken heeft hierop bij brief van 26 maart 2010 gereageerd. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft hierop bij brief van 14 april 2010 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg die de commissie op 16 april 2010 heeft uitgebracht (EK 32.123, L). 

Bij brief van 22 oktober 2009 (EK 32.123, F) heeft de minister van Justitie gereageerd op de op 27 oktober 2009 ingetrokken motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheid onderzoek te doen bij financiële instellingen in geval van faillissement waarbij grote aantallen cliënten gedupeerd kunnen raken (EK 32.123, E).


Kerngegevens

ingediend

15 september 2009

titel

Nota over de toestand van 's Rijks financiën

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

50