30.644

Jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugzorg)Het wetsvoorstel strekt er toe op basis van een in de Wet op de Jeugdzorg geregelde rechterlijke machtiging gesloten jeugdzorg mogelijk te maken buiten de justitiële jeugdinrichtingen in accommodaties die op basis van de Wet op de Jeugdzorg zijn aangewezen. Voor het ontwikkelen van dat aanbod is gekozen voor een zogenoemd ingroeimodel, dat al gestart is en dat loopt tot 1 januari 2010, mede in verband met capaciteitsuitbreiding in de jeugdzorg.

Door het ontbreken van wettelijke mogelijkheden binnen de jeugdzorg wordt een steeds groter wordende groep jeugdigen met zeer ernstige problemen thans, op basis van een door de kinderrechter gegeven machtiging uithuisplaatsing op civielrechtelijke titel, in een justitiële jeugdinrichting geplaatst. Daarbij ontstaat de door jongeren en ouders, maar ook groepsleiders ongewenste situatie dat jeugdigen op strafrechtelijk en civielrechtelijke titel bij elkaar worden geplaatst. Jeugdigen, waarbij op moment van plaatsing geen sprake is van een strafrechtelijke veroordeling die leidt tot plaatsing in een justitiële jeugdinrichting, horen niet onder een strafregime te vallen, maar horen thuis in een zorgvoorziening. Dit wetsvoorstel maakt behandeling en opvoeding in een gesloten accommodatie mogelijk, na het verkrijgen van een indicatie van het bureau jeugdzorg en een machtiging voor gesloten behandeling van de kinderrechter. Tevens wordt het mogelijk voor een gesloten jeugdzorgaanbieder om in een hulpverleningsplan vrijheidsbeperkende maatregelen op te nemen en deze in voorkomende gevallen toe te passen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 3 juli 2007 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 zonder stemming aangenomen. Tijdens de behandeling op 18 december 2007 is de motie-Quik-Schuijt (SP) c.s. inzake een tijdelijke maatregel met betrekking tot het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen (EK 30.644, I) ingediend. De motie is op dezelfde dag weer ingetrokken nadat de minister van Justitie het in de motie gevraagde aan de Kamer toezegde.


Kerngegevens

ingediend

7 juli 2006

titel

Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

29