Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2024
1. 36334

Invoering vergunningplicht en meldplicht voor het verrichten van handelingen met poliovirus

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

2. Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 mei 2024.

3. Toezegging T03526 - Onderzoek effectief jeugdpreventiebeleid (Gezonde School-aanpak)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 mei 2024 (32793, F)

De commissie besluit toezegging T03526 als voldaan aan te merken. De brief van 7 mei 2024 (32793, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. RIVM rapport Epidemiological impact and effectiveness of COVID-19 measures

Verslag schriftelijk overleg (25295, CH)

De commissie besluit de brief van 22 april 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

5. Voorkoming en bestrijding toekomstige pandemische dreigingen, besmettelijke (dier)ziekten en zoönosen

De commissie besluit de voorliggende conceptbrief als commissiebrief te versturen.

6. Voorhang ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg

Brief van de minister voor Medische Zorg van 22 april 2024 (29689, L) en brief van de minister van VWS van 30 juni 2023 (29689, K)

De commissie besluit de verdere besluitvorming van de Tweede Kamer af te wachten, alvorens te besluiten over het al dan niet in behandeling nemen van de voorhang van het ontwerpbesluit tranchering eigen risico medisch-specialistische zorg.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer