Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voorleggen van ontwerp-AmvB inzake renovatielease aan de Kamer (35.949) (T03393)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen LNV en N&S

Verslag schriftelijk overleg (36410 XIV, L)

De commissie besluit:
- toezegging T03393 als 'openstaand' te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025, in afwachting van de ontwerp-AMvB zoals aangegeven in de brief van de minister van 4 april 2024.
- toezegging T03119 als 'openstaand' te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2026. Gelet op deze deadline besluit de commissie op voorstel van het lid Visseren-Hamakers (PvdD) de minister per brief te verzoeken om de Kamer - indien mogelijk - op korte termijn een tussenrapportage te doen toekomen, nu de pilot Koe & Eiwitarm volgens de reactie van de minister van LNV nog loopt tot eind 2025. Ten slotte besluit de commissie de minister van LNV (i.p.v. de minister voor N&S) aan te merken als huidige verantwoordelijke voor deze toezegging.
- toezegging T03109 als 'deels voldaan' te handhaven en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2025.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer