Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierenwelzijn (28.286)

- Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, AC)

De commissie besluit, gelet op de besluitvorming met betrekking tot het wetsvoorstel actualisering diergezondheidsregels (35746), het voorliggende verslag nader schriftelijk voor kennisgeving aan te nemen. Fracties kunnen de inhoud desgewenst betrekken bij de behandeling van genoemd wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer