Korte aantekeningen vergadering commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 23 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- (Kabinetsreactie) derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over corona-aanpak

Brief van de minister van VWS, de minister van J&V en de minister voor LZS van 25 oktober 2023 (25295, CC) en brief van de minister voor MZ, de minister van J&V en de minister van VWS van 5 april 2024 (25295, CG)

De commissies besluiten de brief van 25 oktober 2023 (25295, CC) en de kabinetsreactie op het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak (25295, CG) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissies spreken de volgende momenten af om het onderwerp 'corona-aanpak' in breder perspectief ter bespreking te agenderen:
- na de behandeling van bovengenoemde stukken door de Tweede Kamer en
- na afronding van de parlementaire enquête corona door de Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer