T03846

Toezegging Afschrift Tweede Kamerbrief 28 april 2023 (36.333)De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Kaljouw (VVD) en Van Rooijen (50PLUS), toe een afschrift van de Tweede Kamerbrief van 28 april 2023 aan de Kamer te sturen.


Kerngegevens

Nummer T03846
Status voldaan
Datum toezegging 16 januari 2024
Deadline 19 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Kamerleden dr. M.J. Kaljouw (VVD)
drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)
Commissie commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen asiel
instroombeperking
Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen
Kamerstukken Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333)


Uit de stukken

Handelingen I 2023-2024, nr. 15, item 3 - blz. 10

Mevrouw Kaljouw (VVD):

(…)

“In mijn fractie zijn zorgen waarvan ik hoop dat de staatssecretaris ze weg kan nemen. Zou de staatssecretaris aan mijn fractie willen toezeggen dat er op zeer korte termijn strengere toelatingseisen en dus forse instroombeperking te realiseren is? Kan de staatssecretaris de procedures versnellen door de uitzetting van asielzoekers die heel weinig kans maken op een verblijfsvergunning? Zou de staatssecretaris uit willen leggen waarom dit niet van de grond komt?”

Handelingen I 2023-2024, nr. 15, item 3 - blz. 60

Meneer Van Rooijen (50PLUS):

(…)

“De staatssecretaris noemt in zijn antwoorden de inzet die nu al wordt gepleegd om grip te krijgen op de instroom. Ik vraag de staatssecretaris welke maatregelen hij tot nu toe heeft genomen en wat er nog meer moet gebeuren.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 16, item 6 - blz. 8

Staatssecretaris Van der Burg:

(…)

“Mevrouw Kaljouw, maar ook de heer Van Rooijen — die is weg, maar goed, we gaan toch door met het debat — had ook nog vragen over het realiseren van de instroombeperking. Dat is natuurlijk een buitengewoon ingewikkelde. Ik gaf net richting de heer Van Hattem iets aan wat natuurlijk voor mevrouw Kaljouw net zo hard geldt. Wij mogen nu niet meer met nieuw beleid komen daar wij demissionair zijn. U weet ook dat het kabinet juist is gevallen op de discussie over de instroombeperking. Ik blijf even weg bij de schuldvraag en hoe of wat; dat kwam ook nog even aan de orde, maar dat is niet aan mij. In ieder geval is het kabinet gevallen op: wat kunnen we doen op het gebied van instroombeperkende maatregelen. Kan er het een en ander? Ja. Doen we het een en ander? Ook.

Ik heb in de brief die ik op 28 april naar de Tweede Kamer heb gestuurd, aangegeven hoe de bewijslastverdeling en de versterking van de besluitvorming nu plaatsvinden. Ik zal zorgen dat u die brief van 28 april 2023 ook krijgt. Die krijgt u uiteraard voor volgende week dinsdag. Daarin gaat het heel nadrukkelijk over het toetsingskader dat wordt herzien op het gebied van de geloofwaardigheidsbeoordeling, want daarover is veel discussie, en ook over het groepenbeleid versus de individuele weging.”

De voorzitter:

“Zou het lukken, staatssecretaris, om die brief voor het weekend bij de Eerste Kamer te hebben? Dan kunnen we die ook distribueren en dan kunnen de leden die nog lezen.”

Staatssecretaris Van der Burg:

“Ja, voorzitter, dat lukt zeker voor het weekend. Ik weet bijna zeker dat er achter mij nu al …”

De voorzitter:

“Gejuicht wordt.”

Staatssecretaris Van der Burg:

“… een mail wordt voorbereid. Nou, gejuicht niet, voorzitter, want al die toezeggingen van mij betekenen dat andere mensen moeten gaan werken.”


Brondocumenten


Historie