Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 april 2024
1. 36478

Reparatiewet OCW 20##

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

2. 36410 VIII

Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024 en invoeren capaciteitsfixus bachelor of ad-opleiding

De commissie meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire behandeling, bij voorkeur op 14 mei 2024. Zij kan dit datumvoorstel nog herzien mocht de brief met betrekking tot het amendement-Omtzigt en de motie-Westerveld en Van der Graaf niet - zoals in de nota naar aanleiding van het verslag toegezegd - voor het meireces worden ontvangen.

De commissie wenst enkel de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uit te nodigen voor het plenaire debat. Tevens besluit de commissie de toezeggingen T03767 en T03768 als openstaand te blijven beschouwen.

3. 36136

Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt vandaag geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Roovers), VVD (Geerdink), D66 (Van Meenen), SP (Van Apeldoorn) en SGP (De Vries).

4. 33358, B

Brief van de minister van OCW over voorhang oprichting stichting Delta Climate Center (DCC); Marinierskazerne Zeeland

De commissie besluit de brief (33358, B) voor kennisgeving aan te nemen.

5. Gemeenschappelijk Europees diploma

De commissie besluit het BNC-fiche af te wachten alvorens een besluit te nemen over de eventuele behandeling van het pakket of onderdelen ervan.

6. 32827, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over het verzoek om reactie van de Raad van Cultuur op het rapport Eenheid in veelzijdigheid van Adviescollege Publieke Omroep; Toekomst mediabeleid

De commissie besluit een commissiebrief te sturen aan de staatssecretaris naar aanleiding van de brief van 3 april 2024, met een verzoek om nadere duiding van haar antwoord.

7. Mededelingen en informatie

De commissie besluit op het verzoek van het lid Veldhoen (GroenLinks-PvdA) het eindrapport van de zbo-evaluatie van het Commissariaat voor de Media te agenderen voor behandeling wanneer de reactie van de staatssecretaris daarop ontvangen is.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra