Stemming Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectieVerslag van de vergadering van 26 maart 2024 (2023/2024 nr. 25)

Aanvang: 18.59 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie) (35673).

(Zie vergadering van heden.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 35673, Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Van Wijk, namens de BBB.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Wijk i (BBB):

Dank, voorzitter. BBB is tegen discriminatie; laat dat helder zijn. BBB is ook tegen het vergroten van de regeldruk en lastendruk voor de ondernemers. En dat terwijl er voor deze wet een alternatief is, de or. BBB zal tegen deze wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Wijk. Dan mevrouw Huizinga namens de ChristenUnie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Huizinga-Heringa i (ChristenUnie):

Voorzitter. Mijn fractie steunt van harte het doel van de wet. Wij hadden met name zorgen over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet voor het mkb. Nu de minister aangeeft dat zij van zins is om het hele kleine mkb uit de wet te schrappen, zowel qua mondelinge als qua schriftelijke verplichtingen, is voor ons een belangrijke angel uit deze wet gehaald. Wij hebben vertrouwen in de route die de minister kiest om deze wetswijziging tot stand te brengen en daarom zullen wij voor de wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Huizinga-Heringa. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? De heer Van Rooijen. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen i (50PLUS):

Voorzitter. Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een samenleving zonder discriminatie. Tegen dit wetsvoorstel stemmen kan de indruk wekken dat men opstaan tegen discriminatie minder serieus zou nemen. De fractie van 50PLUS is faliekant tegen elke vorm van discriminatie naar ras, geslacht, leeftijd of wat u ook maar bedenken kunt. Speciaal ouderen voelen zich best wel buitengesloten. Maar een wet bepaalt niet de werkelijkheid. Die wordt bepaald door de instelling en het fatsoen van elke burger en wordt zichtbaar in het respect voor elkaar. Op dat punt is het beeld dat elke dag tot ons komt niet overdreven gunstig. Onze samenleving lijkt te verharden en een stijlvolle omgang met elkaar is niet het eerste wat opvalt. Met elke regel komen er verplichtingen bij, is er controle nodig en zijn er sancties, maar ondanks steeds meer wetten en regels ziet mijn fractie de samenleving niet vriendelijker worden. Helpt het eigenlijk wel? De fractie van 50PLUS vraagt zich ernstig af of het groeiende woud aan regels langzamerhand niet meer nadelen dan voordelen gaat opleveren.

Voorzitter. Daarom zal mijn fractie, met respect voor de doelstelling van het wetsvoorstel, tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

Wij stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de SP, de PvdD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD, de VVD, JA21, BBB en 50PLUS ertegen, zodat het is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan zijn wij hiermee aan het einde gekomen van de vergadering. Ik dank alle leden, de minister, de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt, en de aanwezigen op de publieke tribune voor hun komst naar de Kamer.