Stemming moties Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectieVerslag van de vergadering van 26 maart 2024 (2023/2024 nr. 25)

Aanvang: 18.55 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie),

te weten:

  • de motie-Petersen c.s. over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef (35673, letter M);
  • de gewijzigde motie-Perin-Gopie c.s. over de werkwijze van de Algemene Bestuursdienst en de Nederlandse Arbeidsinspectie (35673, letter K).

(Zie vergadering van 12 maart 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zijn aan de orde de stemmingen. Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Voor de goede orde meld ik u conform artikel 66, zevende lid van het Reglement van Orde, dat er dadelijk wordt gestemd over een gewijzigde motie die u bij de agenda heeft aangetroffen. Dit betreft de gewijzigde motie van het lid Petersen over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef (35673, letter O). De inhoud van de motie is ongewijzigd, alleen de ondertekening is aangepast. De gewijzigde motie zal aan de Handelingen worden toegevoegd.

De motie-Petersen c.s. (35673, letter M) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door het lid Petersen.

Zij krijgt letter O, was letter M (35673).

Dan heb ik begrepen dat mevrouw Perin-Gopie het woord wenst over het intrekken van een motie. Ik geef het woord aan mevrouw Perin-Gopie voor een korte toelichting.

Mevrouw Perin-Gopie i (Volt):

Dank u wel, voorzitter. Ik wens graag de motie die ik samen met mevrouw Belhirch heb ingediend in te trekken, omdat de minister vorige keer in het debat een toezegging heeft gedaan van gelijkluidende strekking.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Perin-Gopie. Dat betekent dat de gewijzigde motie 35673, letter K, wordt ingetrokken en geen onderdeel meer uitmaakt van de stemmingslijst.

Aangezien de gewijzigde motie-Perin-Gopie c.s. (35673, letter K) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Dan stemmen wij allereerst over de motie 35673, letter O. Dat betreft de gewijzigde motie van het lid Petersen over stemming over het wetsvoorstel na afronding en beoordeling van een praktijkproef. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? De heer Van Meenen namens D66.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Meenen i (D66):

Voorzitter, die stemverklaring gaat ook over de wet. Het is het een of het ander vanavond. Sommigen zijn vanavond op zoek naar zekerheden. Die zijn voor de toekomst altijd moeilijk te geven, zeg ik toch ook maar tegen de heer Petersen. Maar één ding is zeker: er is arbeidsmarktdiscriminatie. Eén ding is zeker: ieder mens in Nederland heeft gelijke kansen. Discriminatie, en in het bijzonder arbeidsdiscriminatie, is een gruwelijk kwaad. Vanavond hebben we de gelegenheid om daar iets tegen te doen. Niets doen is voor D66 beslist geen optie. We hadden liever gezien dat de wet voor alle betrokkenen op de arbeidsmarkt zou gelden. Dat is door allerlei begrijpelijke omstandigheden niet het geval. Desondanks is het voor ons een wet met een grote waarde, die we van harte zullen steunen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Meenen. Dan mevrouw Van Aelst namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Aelst-den Uijl i (SP):

Dank, voorzitter. Het mag duidelijk zijn dat wat de SP betreft de motie van de VVD discriminatie in stand gaat houden; discriminatie van ouderen, van jongeren, van zwangere vrouwen. Wij zullen vanuit het diepste van ons hart tegen deze motie stemmen, omdat wij hopen dat de wet het haalt en we daarmee eindelijk iets gaan doen aan discriminatie op de arbeidsmarkt.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Aelst. Wenst een van de andere leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de gewijzigde motie-Petersen (35673, letter O, was letter M).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de SP, de PvdD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.