Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 19 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Dierenwelzijn (28.286)

- Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, AB) en brief van de minister van LNV van 1 maart 2024 over de voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij (28286, AA)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PvdD (Nicolaï): dit betreft een aantal vragen die in de zesde schriftelijke ronde reeds zijn gesteld maar volgens de PvdD-fractie nog niet zijn beantwoord.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer