Stemming brief Parlementair behandelvoorbehoud EU-voorstel inzake mensensmokkelVerslag van de vergadering van 12 maart 2024 (2023/2024 nr. 23)

Aanvang: 13.45 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming brief Parlementair behandelvoorbehoud EU-voorstel inzake mensensmokkel

Aan de orde is de stemming over de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad aan de Voorzitter van de Eerste Kamer d.d. 5 maart 2024 over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het wetgevende EU-voorstel inzake mensensmokkel (COM(2023)755) (36507, letter A).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij ten slotte over het voorstel vervat in de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het wetgevende EU-voorstel inzake mensensmokkel, 36507, letter A.

Wenst een van de leden een stemverklaring over dit voorstel af te leggen? De heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Voorzitter, dank u wel. De EU-richtlijn waar deze brief op doelt, is gericht op criminele activiteiten van mensensmokkel om gewin of uitbuiting. Dit behandelvoorbehoud vermengt dit met hulp door humanitaire organisaties. Maar ingeval van hulpverlening zal er geen strafbaarstelling zijn; de staatssecretaris heeft in de Tweede Kamer aangekondigd dat dit in de considerans zou komen. De EU-richtlijn gaat dus niet over humanitaire organisaties, maar is gericht op criminele mensensmokkel. Die moet juist voortvarend worden aangepakt en daarom zal mijn fractie dit behandelvoorbehoud niet steunen, vooral ook door de heldere toezegging van de staatssecretaris dat ingeval van hulpverlening geen strafbaarstelling plaatsvindt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Mevrouw Van Toorenburg namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Toorenburg i (CDA):

Voorzitter. De voorgaande spreker heeft het inhoudelijk heel goed uitgelegd. Mijn fractie komt desalniettemin juist tot het oordeel dat we voor het voorbehoud zouden moeten stemmen, omdat het belangrijk is dat leden in deze Kamer de gelegenheid krijgen om erover te spreken en erover geïnformeerd te worden. Wij zijn dan ook van mening dat het past bij ons huis om het toch hier op de middenstip te leggen om het erover te kunnen hebben, ook al zou je inhoudelijk wel eens juist voor dit voorstel kunnen zijn.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Toorenburg. De heer Van Hattem namens de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Hattem i (PVV):

Dank, voorzitter. Ik denk dat het op zich een goed recht is om als Kamerlid alle informatie te kunnen krijgen die je verlangt en dat in die zin een behandelvoorbehoud zeker te rechtvaardigen is. Echter, in de strekking van de woorden van mevrouw Karimi in het verzoek, zit, zoals door de heer Schalk al aangegeven, een politieke inkadering en afweging om ten aanzien van die migrantensmokkelorganisaties strafbaarstelling uit te sluiten. We kunnen dus absoluut niet meegaan in de afweging en de inkadering en zullen dan ook tegen het behandelvoorbehoud stemmen.

De voorzitter:

Wenst een van de andere leden nog het woord? Mevrouw Nanninga namens JA21.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Nanninga i (JA21):

Dank u wel, voorzitter. Op grond van al eerder gehoorde afwegingen stemmen wij, met tegenzin weliswaar, voor deze brief. Als fractie staan wij principieel positief ten opzichte van een parlementair behandelvoorbehoud. We willen ook altijd partijen die dat wensen, daarin steunen. Inhoudelijk vinden we wel dat in de brief een verkeerde en vage richting wordt gekozen. We vrezen en voorzien ook dat dit zal worden gebruikt door partijen of belangengroepen om bijvoorbeeld ook dubieuze organisaties als de UNRWA, zoals die in Gaza opereert, hiermee uit de wind te kunnen houden. Maar principieel steunen we dit.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Nanninga. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de brief van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (36507, letter A).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, het CDA, Volt, de SP, de PvdD, JA21, de ChristenUnie en 50PLUS voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FVD, de VVD en BBB ertegen, zodat het is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.