Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 maart 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- Behandelschema pakket Belastingplan 2025

De commissie spreekt de wens uit om meer tijd te kunnen nemen voor de behandeling van het pakket Belastingplan 2025, mede in lijn met de motie-Martens (GL-PvdA) c.s. over een meerjarig wetgevingsagenda fiscaliteit (36418,Q).
De commissie verzoekt de griffie om ambtelijk na te gaan bij het ministerie en de Tweede Kamer waar het behandelschema Pakket Belastingplan 2025 mogelijk extra ruimte biedt voor de behandeling in de Eerste Kamer.
De commissie besluit verder om de planning voor het Pakket Belastingplan 2025 opnieuw te agenderen, zodra de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda eind april is ontvangen.
De commissie zal de staatssecretaris van Financiën uitnodigen voor een mondeling overleg over de fiscale beleids- uitvoeringsagenda kort na het meireces.
Daarna zal de commissie de planning vaststellen, alsmede de begrotingscyclus 2025 (inclusief Voorjaarsnota en de datum voor de AFB).

- 32140 S

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over rapport Belastingen in een maatschappelijk perspectief; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 12 februari 2024 (32140, S) voor kennisgeving aan te nemen.
Voorts besluit commissie zowel de motie-Schalk (36418, B) als de toezegging T03773 bij afwezigheid van het lid Schalk (SGP) opnieuw ter bespreking te agenderen op de eerst volgende vergadering.
Op verzoek van het lid Geerdink (VVD) zal de commissie de staatssecretaris schriftelijk verzoeken om een nadere uitwerking van het dictum van de motie-Geerdink (36418, AA).


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk