Verslag van de plenaire vergadering van dinsdag 30 januari 2024Parlementair jaar 2023/2024, 18e vergadering

Aanvang: 13.30 uur

Sluiting: 13.33 uur

Status: gecorrigeerd


Bekijk de video van dit verslagpunt

Opening

Voorzitter: Bruijn

Tegenwoordig zijn 70 leden, te weten:

Aerdts, Van Apeldoorn, Bakker-Klein, Van Ballekom, Baumgarten, Belhirch, Van den Berg, Bezaan, Van Bijsterveld, Bovens, Bruijn, Croll, Crone, Dessing, Dittrich, Doornhof, Fiers, Van Gasteren, Geerdink, Goossen, Van der Goot, Griffioen, Van Gurp, Hartog, Van Hattem, Heijnen, Holterhues, Huizinga-Heringa, Janssen, Janssen-van Helvoort, Jaspers, Kaljouw, Kemperman, Van Kesteren, Klip-Martin, Kluit, Van Knapen, Koffeman, Kox, Kroon, Lagas, Van Langen-Visbeek, Marquart Scholtz, Martens, Van Meenen, Meijer, Moonen, Nanninga, Nicolaï, Panman, Perin-Gopie, Petersen, Prins, Ramsodit, Recourt, Rietkerk, Van Rooijen, Roovers, Rosenmöller, Schalk, Van Strien, Talsma, Thijssen, Van Toorenburg, Veldhoen, Visseren-Hamakers, Vogels, Vos, De Vries en Van Wijk.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik open de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal op dinsdag 30 januari 2024. Ik heet de leden, de medewerkers en iedereen die deze vergadering via de livestream volgt, van harte welkom.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Mededelingen

De voorzitter:

Ingekomen zijn berichten van verhindering van de leden:

Schippers, wegens verplichtingen elders;

Oplaat, wegens verblijf in het buitenland;

Karimi, wegens werkzaamheden in het buitenland;

Walenkamp, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ingekomen is een beschikking van de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal houdende aanwijzing van de Eerste Kamerleden Van den Berg en Roovers en het Tweede Kamerlid Wilders tot vertegenwoordigers in de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio, en het Eerste Kamerlid Lagas tot plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Mediterrane Regio.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-I);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IIA);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IIB);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-III);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-V);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-VI);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-VII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-VIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IX);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-X);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XIII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XIV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XV);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XVI);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XVII);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-A);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-B);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-C);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-J);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-K);
 • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-L).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? JA21.

De heer Baumgarten i (JA21):

Dank u wel, meneer de voorzitter. De fractie van JA21 wenst aantekening bij de Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2023 (Najaarsnota) (36470-IX), Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat (Najaarsnota) (36470-XIII), en de Wijziging begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2023 (Najaarsnota) (36470-L).

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Baumgarten. De heer Koffeman, namens de Partij voor de Dieren.

De heer Koffeman i (PvdD):

Voorzitter, dank u wel. Wij willen graag aantekening bij de Wijziging van de begrotingsstaat Koning (36470-I).

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Wenst een van de andere leden nog aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van JA21 wordt conform artikel 88 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IX), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XIII) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-L) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 88 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-I) te hebben kunnen verenigen.

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de vergadering. Ik dank alle leden, de medewerkers die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt en de aanwezigen op de publieke tribune voor hun komst naar de Kamer.


Bekijk de video van dit verslagpunt

Sluiting

Sluiting 13.33 uur.


Bijlages

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten:

De Voorzitter heeft na overleg met het College van fractievoorzitters besloten om:

a. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 30 januari 2024:

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-I);

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IIA);

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IIB);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-III);

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IV);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-V);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-VI);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-VII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-VIII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-IX);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-X);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XIII);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XIV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XV);

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XVI);

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-XVII);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-A);

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-B);

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-C);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-J);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-K);

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36470-L).

b. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 5 maart 2024:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Wet seksuele misdrijven) (36222).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie richtlijn milieuaansprakelijkheid) (36375).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, inzake reactie op de motie van het lid Yeşilgöz-Zegerius inzake de spreidingswet (griffienummer 174460);

een, van alsvoren, inzake verlenen ontslag aan G. Uslu als staatssecretaris OCW en benoeming S.P.R.A. van Weyenberg als staatssecretaris OCW en tijdelijke voorziening E.N.A.J. Schreinemacher dat aangelegenheden BHOS niet behartigd worden (griffienummer 174409);

een, van alsvoren, inzake afschriften koninklijk besluiten ontslagen, aanstellingen en wijzigingen (griffienummer 174633);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake beantwoording vragen Europese kiesakte (griffienummer 174395.01);

een, van alsvoren, inzake wijzigingen van de bijlage bij het Verdrag inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee, 1965; Londen, 13 mei 2022 (griffienummer 174406);

een, van alsvoren, inzake solidariteit en projectsteun in de corporatiesector (griffienummer 174483);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen aan Van Rooijen over PROambt en APPA-pensioen voor politieke ambtsdragers (griffienummer 170746.144);

een, van alsvoren, inzake aanbieding evaluaties College voor de Rechten van de Mens (griffienummer 174563);

een, van alsvoren, inzake uitstelbericht nota naar aanleiding van het verslag Wet versterking participatie op decentraal niveau (griffienummer 174558);

een, van alsvoren, inzake aanbieding decembercirculaires 2023 Gemeentefonds en Provinciefonds (griffienummer 174474);

een, van alsvoren, inzake aanbieding en reactie eerste voortgangsrapportage Aard, omvang en oorzaken van discriminatie en racisme (griffienummer 171652.01);

een, van alsvoren, inzake monitor werking Omgevingswet en evaluatie Omgevingswet, regeringscommissaris Omgevingswet (griffienummer 170790.59);

een, van alsvoren, inzake uitstel beantwoording vragen met kenmerk 171731.07U (griffienummer 171731.08);

een, van alsvoren, inzake Werkprogramma DINGtiid 2024-2025 (griffienummer 169853.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen OW 2024 Gemeentefonds (griffienummer 174490);

een, van alsvoren, inzake brief met betrekking tot aanpassing Bbl voor ingebruiknamebesluit (griffienummer 173542.01);

een, van alsvoren, inzake reactie op nadere vragen betreffende Leefbarometer (griffienummer 173409.01);

een, van alsvoren, inzake voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten Wet vaste huurcontracten (griffienummer 173821.06);

een, van alsvoren, inzake voorstel van wet van de leden Koerhuis, Van der Plas, Grinwis en Westerveld tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboeken de Woningwet in verband met huurbescherming aan weeskinderen, Kamerstukken 35999 (griffienummer 174404);

een, van alsvoren, inzake uitstelbericht vragen Eerste Kamer over de voortgangsrapportage naar aanleiding van het rapport van de Venetië-Commissie (griffienummer 173638.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording nadere Kamervragen over de desinformatiestrategie van de PvdD-fractie (griffienummer 172562.08);

een, van alsvoren, inzake aanbieding decembercirculaires 2023 Gemeentefonds en Provinciefonds (griffienummer 174326);

een, van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening, inzake korte brief met betrekking tot implementatie Omgevingswet (griffienummer 173913.02);

een, van alsvoren, inzake brief aan Eerste Kamer met betrekking tot regeling CTIVD inzake bulkdatasets (griffienummer 174449);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen kabinetsreactie op het POC-rapport Gelijk recht doen (griffienummer 171383.03);

een, van alsvoren, inzake werkprogramma 2024 Adviescollege Rechtspositie Politieke Ambtsdragers (griffienummer 171339.01);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds (griffienummer 165637.17);

een, van alsvoren, inzake uitvoering begrotingen 2023, Staten-Generaal, overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gemeentefonds en Provinciefonds (griffienummer 174418);

een, van de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, inzake uitvoeringsagenda's Aruba, Curaçao en Sint-Maarten eerste kwartaal 2024 (griffienummer 174562);

een, van alsvoren, inzake meerjarenplan digitale informatiehuishouding (griffienummer 174476);

een, van alsvoren, inzake Woo-invoeringstoets en eindrapportage Woo-pilots (griffienummer 174472);

een, van alsvoren, inzake Waardengedreven Digitaliseren (griffienummer 172777.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording schriftelijke vragen over de kabinetsreactie over het vervolgtraject slavernijverleden 36.284 (griffienummer 167198.11);

een, van alsvoren, inzake toezegging T03728 naar aanleiding van een vraag van het lid Recourt GroenLinks-PvdA over financieel toezicht Aruba (griffienummer 173685.05);

een, van alsvoren, inzake voortgang normering topinkomens semipublieke sector en WNT-jaarrapportage 2022 (griffienummer 172535.01);

een, van alsvoren, inzake reactie op brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake vragen over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (griffienummer 173682.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen herfinanciering liquiditeitssteun (griffienummer 173685.04);

een, van alsvoren, inzake vragen naar aanleiding van de brieven van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Staat van de uitvoering (griffienummer 173739.01);

een, van alsvoren, inzake tweede nota naar aanleiding van verslag regels omtrent instelling adviescollege voor verbetering en beheersing informatiesystemen (griffienummer 174237.02);

een, van alsvoren, inzake twaalfde voortgangsrapportage bestuurlijke ingreep Sint-Eustatius (griffienummer 172546.02);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken uitvoering motie Karimi c.s. over ernstige en systematische schendingen van mensenrechten in Iran (griffienummer 172607.02);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken 29 januari 2024 (griffienummer 174619);

een, van alsvoren, inzake lijsten van verdragen in voorbereiding (griffienummer 174610);

een, van alsvoren, inzake Nederlandse inzending toetsingscyclus rechtsstaat 2024 (griffienummer 174578);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken 22 januari 2024 (griffienummer 174604);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 174573);

een, van alsvoren, inzake verslag van de EU-Westelijke Balkantop en de Europese Raad van 13 tot en met 15 december 2023 (griffienummer 174412.02);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 (griffienummer 174427.01);

een, van alsvoren, inzake Rollend werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken 2024-2026 (griffienummer 172597.01);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (griffienummer 174552);

een, van alsvoren, inzake verslag van de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (griffienummer 174551);

een, van alsvoren, inzake Staat van de Unie 2024 (griffienummer 172793.02);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 174426);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 (griffienummer 174427);

een, van alsvoren, inzake negende protocol tot verlenging van Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië inzake tijdelijke plaatsing Nederlandse troepen in Jordanië Amman 23 september 2023 (griffienummer 165881.01);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023 (griffienummer 174484);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 174452);

een, van alsvoren, inzake aanbiedingsbrief verslag OVSE Ministeriële Raad 2023 (griffienummer 174464);

een, van alsvoren, inzake beantwoording nadere vragen Europese voorstellen voor een EU-positie binnen internationale organisaties (griffienummer 174462);

een, van alsvoren, inzake decemberbrief Buitenlandse Zaken 2023 (griffienummer 174461);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda van de EU-Westelijke Balkantop en Europese Raad van 13, 14 en 15 december 2023 (griffienummer 174412.01);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan (griffienummer 174412);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 174424);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (griffienummer 174413);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023 (griffienummer 174410);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie advies nr. 43 van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) (griffienummer 167968.01);

een, van alsvoren, inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen en vooruitblik (griffienummer 173906.19);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 13 november 2023 (griffienummer 174170.01);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen (griffienummer 174256);

een, van alsvoren, inzake Wapenbeheersing - opschorting Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-verdrag) (griffienummer 174425);

een, van alsvoren, inzake notawisselling verdrag Koninkrijk der Nederlanden en UNEP Aruba 3-6 oktober en 's-Gravenhage 5 oktober 2023 (griffienummer 174407);

een, van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzake invulling amendement Grinwis over het toevoegen van 70 miljoen euro aan de BHOS-begroting voor 2023 (griffienummer 174451.01);

een, van alsvoren, inzake vervangingsrelatie debat suppletoire begrotingen (griffienummer 174409.01);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (griffienummer 174217.01);

een, van alsvoren, inzake verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023 (griffienummer 174218.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 22 en 23 januari 2024 (griffienummer 174567);

een, van alsvoren, inzake decemberbrief BHOS-begroting 2023 (griffienummer 174451);

een, van alsvoren, inzake appreciatie voorstel besluit Gemengd Comité CETA (griffienummer 174450);

een, van de minister van Defensie, inzake toepassing regeling CTIVD inzake bulkdatasets (griffienummer 174449.01);

een, van alsvoren, inzake veegbrief Defensiematerieelbegrotingsfonds (griffienummer 174561);

een, van alsvoren, inzake veegbrief Defensiebegroting (griffienummer 174543);

een, van alsvoren, inzake Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Defensie (griffienummer 174255);

een, van alsvoren, inzake Kamerbrief veiligheidssituatie Irak en gevolgen voor Nederlandse presentie (griffienummer 163951.13);

een, van de staatssecretaris van Defensie, inzake uitstel reactie op uw brief Nadere vragen inzake locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen, kenmerk 165192.57U (griffienummer 165192.61);

een, van alsvoren, inzake verzoek uit het interpellatiedebat over het militaire radarstation in Herwijnen d.d. 5 december 2023 (griffienummer 165192.59);

een, van alsvoren, inzake reactie op brief Nadere vragen inzake locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen (griffienummer 165192.58);

een, van de minister van Economische Zaken en Klimaat, inzake Kamerbrief vierde ronde Nationaal Groeifonds (griffienummer 173760.01);

een, van alsvoren, inzake tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds (griffienummer 174564);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie evaluatie innovatiebox Eerste Kamer (griffienummer 174519);

een, van alsvoren, inzake beantwoording feitelijke vragen begroting Nationaal Groeifonds 2024 (griffienummer 174429);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Algemene Zaken - Cohesie (griffienummer 174465);

een, van alsvoren, inzake verslag Raad Concurrentievermogen 7 en 8 december 2023 (griffienummer 174238.01);

een, van alsvoren, inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (griffienummer 174421);

een, van alsvoren, inzake beantwoording feitelijke vragen begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 (griffienummer 174421.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda formele Telecomraad 5 december (griffienummer 174262);

een, van alsvoren, inzake kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2024 (griffienummer 174597);

een, van de minister voor Klimaat en Energie, inzake nadere memorie van antwoord wetsvoorstel afbouw salderingsregeling (griffienummer 173823.04);

een, van alsvoren, inzake voorstel van wet houdende tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds, Tijdelijke wet klimaatfonds, Kamerstuk 36274 (griffienummer 174475);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Energieraad 19 december 2023 Eerste Kamer (griffienummer 174436);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief aan Tweede Kamer inzake voortgang aanvullend klimaatpakket elektriciteitssector (griffienummer 174445);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, inzake stand van zaken geothermie (aardwarmte) (griffienummer 171310.03);

een, van alsvoren, inzake beantwoording nadere vragen over de afhandeling van de kosten van schade als de NAM wordt ontmanteld en het belang van Shell en ExxonMobil (griffienummer 166940.03);

een, van alsvoren, inzake beantwoording nadere vragen inzake de contourennota herziening mijnbouwstelsel (griffienummer 173216.02);

een, van de minister van Financiën, inzake aanvulling op geannoteerde agenda eurogroep-Ecofin-Raad 15 en 16 januari 2024 (griffienummer 174444.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding rapport 17de Studiegroep Begrotingsruimte (griffienummer 174471);

een, van alsvoren, inzake deelverslag eurogroep en Ecofin-Raad 7 en 8 december 2023 en beoordeling Raadspositie herziening Europees begrotingsraamwerk (griffienummer 174246.0);

een, van alsvoren, inzake aanpassing kostenkader AFM 2024 (griffienummer 171536.01);

een, van alsvoren, inzake toezeggingen Geerdink en Heijnen ten aanzien van de aanpassing van het fbi-regime (griffienummer 174493);

een, van alsvoren, inzake eerste deel onderzoeksrapport IBTD informatieverstrekking aan de rechter (griffienummer 174494);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda extra informele Ecofin-Raad 20 december 2023 (griffienummer 174495);

een, van alsvoren, inzake veegbrief begrotingsmutaties 2023 ministerie van Financiën (griffienummer 174496);

een, van alsvoren, inzake nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (griffienummer 173908.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording schriftelijk overleg eurogroep en Ecofin-Raad 7 en 8 december 2023 (griffienummer 174246.01);

een, van alsvoren, inzake Kamerbrief EU-jaarbegroting 2024, vierde aanvullende begroting 2023 en bni-nacalculatie (griffienummer 172526.01);

een, van alsvoren, inzake afschrift ECB opinie (griffienummer 174442);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 15 en 16 december 2023 (griffienummer 174444);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen inzake verslag eurogroep en Ecofin-Raad van 16 en 17 oktober 2023 (griffienummer 174283.01);

een, van alsvoren, inzake goedkeuring werkprogramma IBTD 2024 (griffienummer 174165.01);

een, van alsvoren, inzake informatievoorziening voorstellen economische governance (griffienummer 172554.06);

een, van alsvoren, inzake Najaarsnota 2023 (griffienummer 174247);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda eurogroep en Ecofin-Raad 7 en 8 december 2023 (griffienummer 174246);

een, van alsvoren, inzake verslag informele Ecofin-Raad 20 december 2023 - Raadsakkoord herziening Europees begrotingsraamwerk (griffienummer 174495.1);

een, van alsvoren, inzake nazending beslisnota schriftelijk overleg eurogroep en Ecofin-Raad 7 en 8 december (griffienummer 174246.03);

een, van alsvoren, inzake reactie op verzoek vaste commissie Financiën inzake technische briefing leenfaciliteit TenneT (griffienummer 172797.05);

een, van de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, inzake certificeringen en ramingstoelichtingen pakket Belastingplan 2024 januari (griffienummer 174176.15);

een, van alsvoren, inzake nazending beslisnota's beantwoording resterende vragen Nnavtv (griffienummer 174176.14);

een, van alsvoren, inzake nazending beslisnota's Kamerbrief voortgang verkenning aanvullende maatregelen ter verbetering WOZ-proces (griffienummer 174196.04);

een, van alsvoren, inzake oplegbrief afschrift voortgang verkenning aanvullende maatregelen ter verbetering WOZ-proces (griffienummer 174196.04);

een, van alsvoren, inzake bekendmaking tabelcorrectiefactor, bedragen en percentages arbeidskorting, percentage eigenwoningforfait en forfaitaire rendementspercentages (griffienummer 174485);

een, van alsvoren, inzake Stand van de uitvoering 2023 en jaarplan Belastingdienst 2024 (griffienummer 174446);

een, van alsvoren, inzake aangenomen moties verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, 19 december 2023 (griffienummer 174431);

een, van alsvoren, inzake ontwikkelingen grenswerkerspolitiek (griffienummer 174414);

een, van alsvoren, inzake beantwoording resterende vragen nota naar aanleiding van het tweede verslag (griffienummer 174176.11);

een, van alsvoren, inzake nota's naar aanleiding van het tweede verslag (griffienummer 174176.08);

een, van alsvoren, inzake conceptregeling EMU-norm 2024-2023 decentrale overheden (griffienummer 174257);

een, van de staatssecretaris Toeslagen en Douane, inzake kader beleidsbesluiten vooruitlopend op wetgeving op de terreinen van Belastingen, Toeslagen en Douane (griffienummer 174448);

een, van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, inzake uitstelbericht beantwoording aanvullende vragen mondeling overleg Rechtsbescherming (griffienummer 172778.07);

een, van alsvoren, inzake Wettelijke evaluatie IBKI 2018-2022 (griffienummer 174486);

een, van alsvoren, inzake beantwoording nadere vragen inzake de begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (griffienummer 172633.07);

een, van alsvoren, inzake Wettelijke evaluatie Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) (griffienummer 174481);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen over herstelwerk viaduct over de A7 (griffienummer 174480);

een, van alsvoren, inzake ontwerp van het uitvoerings- en handhavingsplan tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 (griffienummer 173306.01);

een, van alsvoren, inzake voornaamste budgettaire mutaties van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sinds de tweede suppletoire begroting 2023 (griffienummer 174459);

een, van alsvoren, inzake aanbieding werkprogramma 2024-2025 Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (griffienummer 174453);

een, van alsvoren, inzake verslag EU-Transportraad d.d. 4 december 2023 (griffienummer 174215.01);

een, van alsvoren, inzake schriftelijk overleg ten behoeve van Transportraad d.d. 4 december 2023 (griffienummer 174215.02);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen inzake landelijk veiligheidsbeeld primaire waterkeringen (griffienummer 173345.02);

een, van alsvoren, inzake beantwoording feitelijke vragen wetsverslagen Mobiliteitsfonds en Deltafonds (griffienummer 174580);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake verslag Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (griffienummer 174405.02);

een, van alsvoren, inzake beantwoording nadere vragen inzake toezegging T02892 betreffende geluid van padelbanen (griffienummer 174569);

een, van alsvoren, inzake afschrift verslag schriftelijk overleg informele Milieuraad d.d. 15 en 16 januari 2024 te Brussel (griffienummer 174557);

een, van alsvoren, inzake beantwoording schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van milieuministers d.d. 18 december te Brussel (griffienummer 174334);

een, van alsvoren, inzake Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit met rapportageverplichting (griffienummer 174544);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen bredere werking arrest-Nevele (griffienummer 173364.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (griffienummer 174405.01);

een, van alsvoren, inzake ontwerp-Besluit tot wijziging van RVV 1990 en BABW in verband met uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi's en invoering van nieuw verkeersbord en bijbehorende onderborden voor milieuzones en nul-emissiezones (griffienummer 174479);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen over toezegging Eindhoven Aken (griffienummer 173369.02);

een, van alsvoren, inzake Monitoringsrapportage NSL 2023 (griffienummer 172503.05);

een, van alsvoren, inzake afschrift verslag schriftelijk overleg, Milieuraad d.d. 18 december 2023 te Brussel (griffienummer 174405);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele bijeenkomst milieuministers 15-16 januari te Brussel, België (griffienummer 174547);

een, van de minister van Justitie en Veiligheid, inzake halfjaarlijks toezeggingen rappel oktober 2023 (griffienummer 173906.25);

een, van alsvoren, inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag - Wet seksuele misdrijven (griffienummer 174295.01);

een, van alsvoren, inzake afschrift aanbiedingsbrief TK onderzoeksrapport JenV: Gestalkt. Gezien. Gehoord. De aanpak van ex-partnerstalking (griffienummer 174555);

een, van alsvoren, inzake evaluatie Wet Computercriminaliteit III (binnendringen in een geautomatiseerd werk) (griffienummer 174473);

een, van alsvoren, inzake afschrift tweede halfjaarbericht politie 2023 naar de Eerste Kamer (griffienummer 171695.01);

een, van alsvoren, inzake vijfde rapportage uitreizigers (griffienummer 174456);

een, van alsvoren, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023 (griffienummer 174457);

een, van alsvoren, inzake beleidsreactie op onderzoek naar contraterrorismewetgeving (griffienummer 174411);

een, van alsvoren, inzake vervolgvragen van 13 juli 2023 over de gewijzigde overeenkomst tussen de Staat en de landsadvocaat en de instelling van de onderzoekscommissie advocatendiensten aan de Staat (griffienummer 172451.03);

een, van alsvoren, inzake Besluit taakomschrijving Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (griffienummer 174162.01);

een, van alsvoren, inzake rol korpschef bij politie bij het vaststellen van het cameraplan ANPR (griffienummer 174377);

een, van alsvoren, inzake beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de JBZ-Raad van 4 en 5 december 2023 (griffienummer 174271.01);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda JBZ-Raad 25-26 januari (griffienummer 174598);

een, van de minister voor Rechtsbescherming, inzake aanbieding brief voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand (griffienummer 172676.01);

een, van alsvoren, inzake WODC-onderzoek Evaluatie Wet homologatie onderhands akkoord (griffienummer 166860.05);

een, van alsvoren, inzake voortgang implementatie Beleidskompas (griffienummer 174579);

een, van alsvoren, inzake negende voortgangsrapportage wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering (griffienummer 173096.01);

een, van alsvoren, inzake vragen Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie en Basisplan Straf (griffienummer 174458);

een, van alsvoren, inzake voortgangsbrief kansspelen op afstand december 2023 (griffienummer 170589.09);

een, van alsvoren, inzake evaluatie Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (griffienummer 174419);

een, van alsvoren, inzake voorhang Ontwerpbesluit verplicht elektronisch procederen en civiele prejudiciële procedures Hoge Raad (griffienummer 166727.04);

een, van alsvoren, inzake rectificatie cijfers Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) (griffienummer 174196.03);

een, van alsvoren, inzake besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht (griffienummer 174378);

een, van alsvoren, inzake jaarverslag en toezichtsrapport College van Toezicht Auteursrechten (griffienummer 174296);

een, van alsvoren, inzake adviezen Raad van State en de voorhang van AMvB's (griffienummer 174266);

een, van alsvoren, inzake toestemming technische briefing Stelselvernieuwing rechtsbijstand (griffienummer 174618);

een, van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, inzake afschrift TK-brief actuele situatie asielketen naar Eerste Kamer (griffienummer 174612.01);

een, van alsvoren, inzake toezegging aan het lid Schalk tijdens plenaire behandeling wetsvoorstel Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (griffienummer 174063.45);

een, van alsvoren, inzake EK-afschrift TK-brief actuele situatie asielketen naar de Eerste Kamer (griffienummer 174612);

een, van alsvoren, inzake regels gemeentelijke taak opvangvoorzieningen asielzoekers (griffienummer 174063.43);

een, van alsvoren, inzake Besluit Wet gemeentelijke taak asielopvangvoorzieningen (griffienummer 174063.42);

een, van alsvoren, inzake nazending schriftelijke vragen inzake wetsvoorstel gemeentelijke taak mogelijk maken opvangvoorzieningen - LRT verslagen (griffienummer 174063.19);

een, van alsvoren, inzake akkoord op hoofdlijnen over het EU Asiel- en Migratiepact (griffienummer 170841.06);

een, van alsvoren, inzake regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) (griffienummer 174063.16);

een, van alsvoren, inzake reactie op nadere vragen inzake opvang van ontheemden uit Oekraïne (griffienummer 1730891.02);

een, van alsvoren, inzake reduceren van het aantal gedwongen verplaatsingen van kinderen (griffienummer 174264);

een, van alsvoren, inzake toelichting termijn voor zienswijzen (griffienummer 165192.62);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inzake evaluaties plantaardige keuringsdiensten en de Raad voor Plantenrassen (griffienummer 174572);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 23 januari 2024 (griffienummer 174566);

een, van alsvoren, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften (griffienummer 174559);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen over de cijfers inzake onbedwelmd geslachte dieren (griffienummer 170023.11);

een, van alsvoren, inzake reactie op nadere vragen toezegging T03119 (Informeren over uitkomsten pilot eiwitarm veevoer) (griffienummer 174216.01);

een, van alsvoren, inzake uitnodiging internationale Grüne Woche 2024 (griffienummer 172476.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording vragen Eerste Kamer over het Commissievoorstel Nieuwe Genomische Technieken (COM(2023)411) (griffienummer 174013.01);

een, van alsvoren, inzake verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023 (griffienummer 172423.03);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken derogatiecontroles in 2023 en de handhaving (griffienummer 174463);

een, van alsvoren, inzake verslag Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023 (griffienummer 174301);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10 tot 12 december 2023 (griffienummer 172423.02);

een, van alsvoren, inzake begrotingswijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (griffienummer 173909.01);

een, van de minister voor Natuur en Stikstof, inzake aanbieding negende voortgangsrapportage Natuur (griffienummer 172281.04);

een, van alsvoren, inzake terinzagelegging ontwerp-NPLG (griffienummer 174420.01);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen over de wettelijke evaluatie van Staatsbosbeheer (griffienummer 174102);

een, van alsvoren, inzake beantwoording Kamervragen over Transitiefonds landelijk gebied en natuur (griffienummer 174630);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken NLPG (griffienummer 174632);

een, van alsvoren, inzake nadere vragen stikstofproblematiek (griffienummer 173906.24);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake verslag OJCS-Raad voor onderdelen onderwijs en cultuur, 23 en 24 november 2023 (griffienummer 174201.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding evaluatierapport Rathenau Instituut 2017-2022 (griffienummer 174482);

een, van alsvoren, inzake monitor Integrale Veiligheid MBO 2023 (griffienummer 174492);

een, van alsvoren, inzake Kamerbrief toezeggingen aan lid Fiers (GroenLinks-PvdA) bij plenair debat Eerste Kamer wetsvoorstel herinvoering basisbeurs (griffienummer 171047.13);

een, van alsvoren, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023 (griffienummer 174491);

een, van alsvoren, inzake Wijziging Uitvoeringsbesluit WEB in verband met instellen landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel basisberoepsopleiding (griffienummer 171079);

een, van alsvoren, inzake reactie op verzoek informatie diverse toezeggingen aan de Eerste Kamer (griffienummer 173906.24);

een, van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, inzake reactie op Commissiebrief inzake kansengelijkheid funderend onderwijs (griffienummer 172901.01);

een, van alsvoren, inzake reactie op Commissiebrief EK inzake voortgang beleidsagenda informeel onderwijs (griffienummer 173434.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding rapport evaluatie tweetalig primair onderwijs (griffienummer 174467);

een, van alsvoren, inzake toezeggingen Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (griffienummer 172524.03);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake reactie op verzoek om informatie over de stand van zaken van diverse toezeggingen (griffienummer 173906.20);

een, van alsvoren, inzake voortgang onderhandelingen verordening mediavrijheid EMFA (griffienummer 173480.01);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake voorhangprocedure Tijdelijk besluit experiment inspanningsplicht WW (griffienummer 174568);

een, van alsvoren, inzake aanbiedingsbrief beantwoording vragen BBB-fractie geannoteerde agenda formele Raad WSBVC 27-28 november 2023 (griffienummer 174376.02);

een, van alsvoren, inzake aanbiedingsbrief EK geannoteerde agenda informele Raad WSB 10-12 januari 2024 (griffienummer 174455);

een, van alsvoren, inzake nadere memorie van antwoord wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie 35.673 (griffienummer 174265.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag (griffienummer 173034.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2024 (griffienummer 172351.01);

een, van alsvoren, inzake aanbieding brief EK verslag formele Raad WSB 27 en 28 november 2023 (griffienummer 174376);

een, van alsvoren, inzake aanbieding ontwerpbesluit toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (griffienummer 174265);

een, van alsvoren, inzake Stand van de uitvoering december 2023 (griffienummer 174622);

een, van alsvoren, inzake Gemeentenieuws van SZW 2023-6 (griffienummer 173093.06);

een, van alsvoren, inzake beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2023 (griffienummer 174415);

een, van alsvoren, inzake voortgangsbrief Seniorenkansenvisie 2023 (griffienummer 173486.01);

een, van de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, inzake planningsbrief Wet toekomst pensioenen (griffienummer 170746.142);

een, van alsvoren, inzake vertrouwelijke inzage juridische adviezen (griffienummer 174565);

een, van alsvoren, inzake vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen (griffienummer 174470);

een, van alsvoren, inzake Kamerbrief over tweede voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden (griffienummer 173388.02);

een, van alsvoren, inzake geschilleninstanties Wtp (griffienummer 170746.138);

een, van alsvoren, inzake aanbiedingsbrief transitie pensioenstelsel en invaren (griffienummer 170746.140);

een, van alsvoren, inzake Kamervragen van het lid Van Rooijen (griffienummer 170746.139);

een, van alsvoren, inzake vaststelling Modellen 2023 Uniform Pensioenoverzicht (griffienummer 174408);

een, van alsvoren, inzake aanbieding herziene Code Pensioenfondsen (griffienummer 174254);

een, van alsvoren, inzake afschrift Tweede Kamerbrief stand van zaken aanpak alleenverdieners (griffienummer 174454);

een, van alsvoren, inzake afschrift brief Tweede Kamer over openbaarmaking interne adviezen over invaren (griffienummer 170148.07);

een, van alsvoren, inzake oplossing knelpunt hulpmiddelen die gesproken taal realtime omzetten in tekst (griffienummer 174631);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake landelijk dekkend netwerk van infrastructuren (griffienummer 174617);

een, van alsvoren, inzake aanbieding evaluatie WMO en CCMO (griffienummer 174270);

een, van alsvoren, inzake Commissiebrief inzake Wet elektronische gegevensuitwisseling zorg (griffienummer 169506.24);

een, van alsvoren, inzake aanbieding ontwerpregeling maximumprijzen geneesmiddelen per 1 april 2024 (griffienummer 174298);

een, van alsvoren, inzake update verkoop Intravacc B.V. (griffienummer 174518);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (griffienummer 171915.05);

een, van alsvoren, inzake afschrift TK-brief voortgang publieke sturing op generieke functies voor elektronische gegevensuitwisseling (griffienummer 173274.01);

een, van alsvoren, inzake diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19-virus (griffienummer 170150.93);

een, van alsvoren, inzake veegbrief 2023 (griffienummer 174416);

een, van alsvoren, inzake antwoorden op vragen inzake jaarrapportage Wet afbreking zwangerschap (griffienummer 172364.02);

een, van alsvoren, inzake beantwoording commissiebrief Eerste Kamer inzake kabinetsreactie op MIT-advies Maatschappelijke gevolgen van long covid (griffienummer 173453.02);

een, van de minister voor Langdurige Zorg en Sport, inzake ontwerpbesluit, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst en verplaatsing van het middel MMC van lijst II naar lijst I (griffienummer 174575);

een, van alsvoren, inzake Kamervragen inzake advies RIVM over Wet publieke gezondheid (griffienummer 170746.141);

een, van alsvoren, inzake aanbieding samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 (griffienummer 174466);

een, van alsvoren, inzake kabinetsappreciatie Commissievoorstel uitbreiding Richtlijn Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart (griffienummer 174447);

een, van alsvoren, inzake bestuurlijke afspraken uitvoering Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) (griffienummer 174263);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet in verband met de bestuursstructuur van het kwaliteitsregister jeugd (griffienummer 174477);

een, van alsvoren, inzake aanbieding voortgangsbrief preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding (griffienummer 174443);

een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda informele OJCS-Raad onderdeel jeugd 23 november 2023 (griffienummer 174297);

een, van alsvoren, inzake afschrift TK-brief inzake voortgangsbrief jeugd (griffienummer 173487.01).

De Voorzitter stelt voor deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd bij de Directie Inhoud ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van N.S., inzake "Kritiek op nieuw prijsmodel Nederlands normalisatie-instituut namens NLingenieurs" (griffienummer 174626).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat;

een, van A.L., inzake "Dienstplicht invoeren" (griffienummer 174605);

een, van anoniem - deels -, inzake "Won't be home for Christmas. Slachtoffers van Israëlische raketten" (griffienummer 174047.16).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking;

een, van KLM, inzake "Steunpakket KLM coronacrisis - uitnodiging tot reactie" (griffienummer 170618.13).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van H.K., inzake "Spreidingswet gaat tegen lokale democratie in" (griffienummer 174063.44);

een, van M.B., inzake "Verzoek aandacht te besteden aan het asielbeleid" (griffienummer 174063.46).

Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad;

een, van H.P., inzake "Voorstel om geen verjaringstermijn te laten gelden voor melding maken seksueel misbruik" (griffienummer 174629).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid;

een, van G.S., inzake "Gelijke monniken gelijke kappen - kritiek op Wet herziening bedrag ineens" (griffienummer 174603).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van F.S., inzake "Verzoek leden van de Eerste Kamer op de hoogte te brengen van een rechtsongelijkheid met betrekking tot het invullen van de Invoeringstoets Wtza waardoor Diabetes Podotherapeut in gebreke blijft" (griffienummer 174628).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Voorzitter stelt voor deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.