Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 19 december 2023
1. 33.836 EK, C; TK, 87

Brief regering; Besluitvorming over nadere samenwerking tussen Frankrijk en Algerije op het terrein van het familierecht; Personen- en familierecht

De commissie besluit de Kamer te adviseren om in te stemmen met het voorliggende ontwerpbesluit. De commissie zal dit per brief doorgeleiden aan de Voorzitter, met het verzoek aan de Kamer om vanavond plenair in te stemmen met haar advies.

2. 36.333

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Inbreng voor het tweede verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Kaljouw), de PVV (Bezaan), de SP (Janssen), de PvdD (Nicolaï), JA21 (Nanninga) en FVD (Van den Oetelaar).
Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van dit verslag, te weten 9 januari 2024, 12.00 uur, stelt de commissie voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 16 januari 2024. De woordvoerders worden opgeroepen hun spreektijden spoedig door te geven, waarna mogelijk kan blijken dat aanvang van het debat op 15 januari nodig zal zijn.

3. Uitnodiging bezoek aan crisisnoodopvanglocatie voor asielzoekers te Stadskanaal

De volgende fracties hebben aangegeven een lid deel te willen laten nemen aan een werkbezoek aan de crisisnoodvanglocatie voor asielzoekers te Stadskanaal; de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA, de VVD , het CDA, D66, de PvdD, FVD, en 50PLUS.
De griffie zal onder deze fracties een inventarisatie maken voor de meest geschikte dag voor het bezoek.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren