Korte aantekeningen vergadering commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 19 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op structuurvisie Nationale Omgevingsvisie (34.682)

- Terinzagelegging van het Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

Brief van de minister voor N&S ter aanbieding van het ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG); Problematiek rondom stikstof en PFAS

De commissie neemt kennis van de terinzagelegging van het Ontwerp-NPLG en besluit naar aanleiding daarvan de minister voor Natuur en Stikstof per brief te vragen om een actuele stand van zaken betreffende het NPLG.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer