Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 december 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Najaarsnota) (36.470 XVI)

- Mededelingen en informatie

Het lid Walenkamp (BBB) verzoekt het bij brief van 27 november 2023 aangeboden rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de uitvoering door het CAK van de wettelijke taken over het verantwoordingsjaar 2022 (34104, AI en bijlage) op 16 januari 2024 voor inbreng te agenderen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer