Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 28 november 2023
1. 36.333

Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Karimi), VVD (Kaljouw), CDA (Van Toorenburg), D66 (Dittrich), PVV (Van Hattem), SP (Janssen namens Kox), PvdD (Nicolaï), FVD (Van den Oetelaar), SGP (Van Dijk), Volt (Perin-Gopie), 50PLUS (Van Rooijen). De fractie van JA21 sluit zich aan bij de vragen van de fractie van de PVV.

Een gewogen meerderheid spreekt zich ter vergadering uit voor het uitbrengen van verslag waarbij het wetsvoorstel wordt aangemeld voor plenaire behandeling op 18/19 december 2023 onder voorbehoud van tijdige beantwoording (op grond van artikel 45, lid 4 van de Reglement van Orde Eerste Kamer). De antwoordtermijn wordt gesteld op 1 december (uiterlijk maandag 4 december). Gegeven deze korte antwoordtermijn besluit de commissievoorzitter evenwel dat in de commissievergadering van 5 december zal worden besloten of het wetsvoorstel dan definitief wordt aangemeld voor plenaire behandeling op 18/19 december of dat ruimte geboden kan worden voor het uitbrengen van een tweede verslag onder voorbehoud van tijdige beantwoording.

2. Nieuwe datum gesprek Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman

De commissie stemt in met het voorstel om het gesprek met de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman over het rapport 'De crisis voorbij. Naar een menswaardige opvang van asielzoekers vanuit mensen- en kinderrechtelijk perspectief' te laten plaatsvinden op dinsdag 6 februari 2024 tussen 15:30 en 17:00 uur.

3. Uitnodiging en inventarisatie gespreksthema's Ambassadeursconferentie 1 februari 2024

De leden Aerdts, Dittrich, Karimi, Griffioen en Huizinga melden zich aan voor deze bijeenkomst.
Het lid Dittrich (D66) draagt het onderwerp 'Wijze van landelijke spreiding asielzoekers' aan voor de gespreksrondes. Overige onderwerpen kunnen door de leden tot dinsdag 5 december 2023 per mail worden aangeleverd bij de commissiegriffier, evenals aanmeldingen voor de conferentie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren