Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 7 november 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over corona-aanpak

Brief van de minister van VWS, de minister van J&V en de minister voor LZS van 25 oktober 2023 (25295, CC)

De commissie besluit de brief met het derde deelrapport over de corona-aanpak na ontvangst van de kabinetsreactie ter bespreking te agenderen in een gezamenlijke vergadering met de commissie J&V.

- Mededelingen en informatie

De voorzitter bevestigt dat de aan de Tweede Kamer aangeboden voortgangsbrief beleidsprogramma pandemische paraatheid van 26 oktober 2023 (25295, nr. 2147) geagendeerd kan worden, indien het lid Nicolaï (PvdD) dit nodig acht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer