36.454

Schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijsDit voorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en heeft tot doel het schrappen van de wettelijke grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs.

Met de invoering van het studievoorschotstelsel (leenstelsel) in 2015 is geleidelijk per jaar extra geld beschikbaar gekomen voor het hoger onderwijs. De overheid, onderwijsinstellingen en studentenorganisaties kwamen overeen dat dit geld ten goede zou komen aan de kwaliteit van het onderwijs met de kwaliteitsafspraken. Deze afspraken gelden voor de periode 2019 tot en met 2024.

Deze huidige wijze van kwaliteitsbekostiging leidt tot de nodige administratieve lasten voor instellingen en uitvoeringslasten voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Gebleken is dat de kwaliteitsafspraken door alle instellingen goed zijn nagekomen. In 2021 hebben alle instellingen een positief besluit ontvangen op de aanvraag voor de kwaliteitsbekostiging. Dit betekent dat alle instellingen hebben voldaan aan de maatstaven voor de toekenning van de kwaliteitsbekostiging bij de planbeoordeling. Vanaf 1 januari 2025 worden de investeringen vanuit het studievoorschot gecontinueerd en structureel toegekend via de lumpsumbekostiging, teneinde het huidige kwaliteitsniveau voort te zetten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, B) is op 4 juni 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 25 juni 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

21 oktober 2023

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

23