T03722

Toezegging Meer bekendheid geven aan bestaande Wet flexibel werken (35.714)De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Ramsodit (GroenLinks-PvdA), toe meer bekendheid te zullen geven aan de bestaande Wet flexibel werken.


Kerngegevens

Nummer T03722
Status voldaan
Datum toezegging 12 september 2023
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Kamerleden mr. dr. A. Ramsodit (GroenLinks-PvdA)
Commissie commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen communicatie
Wet flexibel werken
Kamerstukken Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (35.714)


Uit de stukken

Handelingen I 2023-2024, nr. 43, item 3 - blz. 7.

Mevrouw Ramsodit (GroenLinks-PvdA):

(…)

“Als het gaat om verhelderen ook het volgende. Communicatie over wat deze wet nu inhoudt, is nodig om verwarring te voorkomen. Inmiddels is duidelijk, voor ons, maar wellicht niet voor iedereen, dat het in deze wet niet gaat om het recht op thuiswerken, maar om zeggenschap van de werknemer bij de besluitvorming over thuiswerken. Onze fractie hecht belang aan zorgvuldige communicatie, juist vanwege de grenzeloosheid van de titel. Herkent de minister dit belang van communicatie? Zo ja, dan horen we heel graag hoe u van plan bent deze communicatie vorm te geven.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 43, item 3 - blz. 38.

Minister Van Gennip:

(…)

“Mevrouw Ramsodit vroeg naar goede communicatie hierover en naar die belangenafweging. Je moet de aanvragen dus afwegen naar redelijkheid en billijkheid. Wat die precieze belangen zijn, zal per individueel geval kunnen verschillen. Soms zijn dat kosten en administratieve lasten, dus regelwerk. Dat kan onderdeel zijn van zo'n afweging. Zowel mijn voorganger als ikzelf hebben al toegezegd dat we meer bekendheid zullen geven aan de bestaande Wet flexibel werken, want te weinig werknemers kennen die nu nog.”


Brondocumenten


Historie