Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Kabinetsreactie op MIT-advies 'Maatschappelijke gevolgen van long covid'

Brief van de minister van SZW, mede namens de ministers van VWS en OCW, en de minister voor PVO, van 2 oktober 2023 (25295, CB)

De commissie besluit op 24 oktober 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

- Mededelingen en informatie

- De commissies J&V, VWS en BiZa/AZ hebben op 7 februari 2023 de kabinetsreactie van 13 januari 2023 op het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid 'Aanpak coronacrisis' (25295, BJ) en de kabinetsreactie van 13 januari 2023 op zowel het WRR-rapport 'Coronascenario's doordacht' als het Maatschappelijk Impact Team-advies 'Fit voor het najaar' (25295, BK) aangehouden in afwachting van de behandeling door de Tweede Kamer. Nu de Tweede Kamer deze onderwerpen heeft afgehandeld, besluit de commissie VWS beide kabinetsreacties alsnog voor kennisgeving aan te nemen.
- De commissie besluit toezegging T03705 naar aanleiding van de brief van 12 september 2023 (36002, F) over de motie-Kox c.s. af te voeren.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer