36.428

Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelastingDit voorstel voorziet in een wettelijke grondslag voor de Belastingdienst om een nader aangepast digitaal aangiftebiljet inkomstenbelasting te beschouwen als een aanvulling op de oorspronkelijke aangifte.

Wanneer een belastingplichtige na het indienen van zijn aangifte een omissie wilt herstellen bestaat de mogelijkheid om een nader aangepast digitaal aangiftebiljet in te dienen (een herzien digitaal aangiftebiljet). Zolang de inspecteur nog de mogelijkheid heeft om de betreffende gegevens te verwerken bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting, wordt het herziene digitale aangiftebiljet beschouwd als een zogenoemde aanvulling op de aangifte. Met dit voorstel wordt deze werkwijze wettelijk verankerd en kan op grond van de voorgestelde maatregel een ingediend (digitaal) aangiftebiljet nadat de aanslag inkomstenbelasting is vastgesteld, wettelijk niet langer aangemerkt worden als bezwaarschrift, maar als verzoek om ambtshalve vermindering.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2024 c.a.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 26 oktober 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, PVV, FVD en BBB.

Tegen: Groep Van Haga.

Afwezig: Lid Ephraim en Lid Gündoğan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De plenaire behandeling van dit voorstel en de andere wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan 2024 c.a. vond plaats op 11 en 12 december 2023. Een derde termijn vond plaats op 19 december 2023. Tijdens deze debatten zijn 24 moties ingediend.

Op 7 november 2023 vond een openbare technische briefing over de wetsvoorstellen van het Pakket Belastingplan plaats, inclusief de twee betrokken wetsvoorstellen.


Kerngegevens

ingediend

19 september 2023

titel

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat artikel I, onderdeel A, voor het eerst van toepassing is op een verstrekking van gegevens op of na 1 januari 2024.


Documenten

23