Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 12 september 2023
1. 36373

Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks-PvdA (Roovers), D66 (Van Meenen) en JA21 (Van Bijsterveld). Onder voorbehoud van ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag uiterlijk 20 september 2023, 12.00 uur acht de commissie het wetsvoorstel gereed voor plenaire behandeling op 26 september 2023, waarbij nog per e-mail geïnventariseerd zal worden of het wetsvoorstel als hamerstuk kan worden afgedaan.

2. 36350 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota)

De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor verslag en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 26 september 2023.

3. 36360 VIII

Jaarverslag en slotwet Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022

De commissie ziet af van het leveren van inbreng voor verslag en meldt het wetsvoorstel aan voor plenaire afdoening als hamerstuk op 26 september 2023.

4. 36200 VIII, H

Brief van de minister van OCW over Onderzoekskaders 2023 Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de Ringen; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2023 (36200 VIII, H) voor kennisgeving aan te nemen.

5. Toezegging T03079

Brief van de staatssecretaris van OCW over reactie op een aantal toezeggingen rond de gewijzigde nieuwedienstenprocedure publieke omroep; Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster; Toezegging Markteffectanalyse door de ACM in de nieuwe dienstenprocedure (35.042/35.453)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2023 (35042/35453, N) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03079 als voldaan aan te merken.

6. E220025

Brief van de Europese Commissie inzake beantwoording nadere vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over het Europese voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

De commissie besluit de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 mei 2023 (36249, F) en de Europese Commissie van 2 augustus 2023 (36249, I) voor kennisgeving aan te nemen.

7. E220025

Brief van de staatssecretaris van OCW inzake de voortgang van de onderhandelingen over een verordening mediavrijheid; Brief van de staatssecretaris van OCW inzake mandaat van Coreper voor start onderhandelingen met Europees Parlement over verordening mediavrijheid; EU-voorstel: Voorstel voor een verordening inzake mediavrijheid

De commissie besluit de brieven van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2023 (36249, G) en 3 juli 2023 (36249, H) voor kennisgeving aan te nemen.

8. Kennismakingsgesprekken met OCW-bewindslieden

De commissie stemt in met kennismakingsgesprekken met de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 24 oktober 2023 van 17.00 uur tot 19.00 uur. Daarbij wordt besloten om de bijeenkomst in drie blokjes in te delen, opdat de vragen evenredig over de bewindslieden verdeeld kunnen worden.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra