Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 11 juli 2023
1. 36373

Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs

Inbreng voor het verslag wordt geleverd op 12 september 2023. De commissie streeft naar plenaire behandeling van het wetsvoorstel, indien gewenst, op 26 september 2023, inclusief een eventuele stemming.

2. 36176

Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fracties van de BBB (Walenkamp), GroenLinks-PvdA (Veldhoen) en de PvdD (Nicolaï).

3. Toezegging T03341

Brief van de staatssecretaris van OCW over onderzoeken effecten van de coronacrisis in de culturele sector en evaluatie coronasteun cultuursector; Incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake verwerving kunstwerk

De commissie besluit toezegging T03341 als voldaan aan te merken en vraagt een kabinetsreactie op de bij de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 juni 2023 (35984, Q) aangeboden onderzoeksresultaten.

4. 35788/36200, AF en 36200, P

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over de herinvoering van de basisbeurs en tegemoetkoming van huidige studenten zonder basisbeurs; Kabinetsformatie 2021; Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratie; Miljoenennota 2023

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2023 (35788/36200, AF) voor kennisgeving aan te nemen en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. (36200, P) als niet-uitgevoerd te blijven aanmerken.

5. Toezeggingen T03078, T03079 en T03081

Brief van de staatssecretaris van OCW over reactie op een aantal toezeggingen rond de gewijzigde nieuwedienstenprocedure publieke omroep; Wijziging Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwe dienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2023 (35042/35453, N), de toezeggingen T03078 en T03081 als voldaan aan te merken. Daarnaast besluit zij de bespreking van de status van toezegging T03079 aan te houden tot 12 september 2023.

6. Toezegging T03201

Brief van de minister voor PVO over voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs; Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg, naar aanleiding van de brief van de toenmalige minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 14 juni 2023 (35352, K), aan te houden in afwachting van de behandeling van de brief in de Tweede Kamer.

7. Toezegging T03349

Toezegging Inzet van de middelen uit de Recovery and Resilience Facility (RRF) (35.984)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2023 (35984/35925, R) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T03349 als voldaan aan te merken.

8. Behoefte aan kennismakingsgesprekken met OCW-bewindslieden

De commissie besluit de bewindslieden van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gezamenlijk uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek (één gesprek opgedeeld in blokjes of twee gesprekken achter elkaar). Dit gesprek dient op korte termijn plaats te vinden, gelet op de val van het kabinet-Rutte IV. Op 12 september 2023 zal het onderwerp nader besproken worden, als ook duidelijk is op welke data de bewindslieden beschikbaar zijn.

9. Mededelingen en informatie

De commissie besluit de wetsvoorstellen Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota) (36350 VIII) en Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (36360 VIII) - die heden op de termijnbrief staan - op 12 september 2023 te agenderen voor het leveren van inbreng voor een verslag.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra