Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 11 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

- T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Langen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer