Interpellatie-Kluit (GroenLinks-PvdA)De Eerste Kamer heeft lid Kluit (GroenLinks-PvdA) op 11 juli 2023 verlof gegeven de minister voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (VRO) later op die dag te interpelleren over meerjarige financiering van de Omgevingswet (33.118 en 34.986).

Interpellatievragen:

  • In het integraal financieel beeldPDF-document (IFB) wordt een verhoging voorzien van de transitiekosten van de decentrale overheden ter waarde van 1,1 miljard euro. Dit heeft verschillende oorzaken, van prijspeil verhogingen tot het uitstel. Voor 2024-2029 gaat het om 537 miljoen euro totaal: welke bedrag staat hiervan nog open en welk bedrag gaat het kabinet hiervan op de begroting 2024 en verder opnemen?
  • Zijn de decentrale overheden akkoord met de kostenverdeling die de minister voor ogen ziet? Waarom is het niet gelukt om voor 1 juli 2023 tot een akkoord te komen?
  • In het IFB wordt een ontwikkeling van de structurele kosten voorzien ten opzichte van het vorige IFB. De kant waarop deze ontwikkeling zal gaan is echter afhankelijk van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar niveau 3 en van de maximale sturing op financiële efficiëntie. In het meest pessimistische scenario zijn gemeenten en provincies permanent duurder uit (blijvend verlieslatend) en kennen provincies en rijk terugverdientijden van 15 tot 40 jaar. Zelfs in een realistisch scenario zijn de terugverdientijden enorm lang: 35 jaar gemeenten, 19 jaar waterschappen en 25 jaar voor het rijk. Doorontwikkeling naar niveau 3 is dus van cruciaal belang: financiert het rijk de gehele kosten van de ontwikkeling naar dit niveau en zijn deze kosten gedekt op de begroting 2024 en verder?
  • Een DSO op niveau 3 zorgt ook voor extra kosten aan onderhoud en beheer: Kan de minister bevestigen dat er met de decentrale overheden nog steeds ambtelijk en bestuurlijk volop gesproken wordt over de dekking van deze kosten en mn of deze in het kader van de omgevingswet of via FvW procedure artikel 2 gefinancierd moeten worden? Kan de minister aangeven dat het kabinet deze extra hogere kosten dekt, en zo ja, met welk bedrag en of dat al gedekt is?
  • En kan de minister bevestigen dat de zogenaamde CA-middelen voor gemeenten nog in 2024 richting gemeenten gaan.

Documenten

8