Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 4 juli 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- Mededelingen en informatie

De commissie besluit de kabinetsreactie op het MIT-advies over de maatschappelijke gevolgen van Long Covid (25295, BZ en bijlagen) af te wachten en dit onderwerp na ontvangst daarvan ter bespreking te agenderen. Daarbij zal ook worden bezien hoe de Tweede Kamer dit onderwerp gaat behandelen. Het advies is ook onder de aandacht van de commissie SZW gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer