Stemming Implementatie Europese klimaatwetVerslag van de vergadering van 4 juli 2023 (2022/2023 nr. 40)

Aanvang: 13.39 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Implementatie Europese klimaatwet

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet) (36169).

(Zie vergadering van 27 juni 2023.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij nu over het wetsvoorstel 36169, Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet). Er is om hoofdelijke stemming gevraagd door de BBB-fractie.

Wenst een van de leden een stemverklaring af te leggen? De heer Janssen namens de SP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Janssen i (SP):

Voorzitter. Vorige week hebben we een goed debat gehad, maar het kabinet heeft het klimaatbeleid over verscheidene ministers verdeeld. Wij zullen voor het wetsvoorstel stemmen, met dien verstande dat wij ervan uitgaan dat hetgeen wij met de minister hebben besproken, ook heel nadrukkelijk over niet subsidiëren wat voor grote industriële bedrijven verplicht kan worden, ook zal gelden voor de andere ministers die zich met klimaat bezighouden. Met die premisse zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Janssen. De heer Dessing namens Forum voor Democratie.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Dessing i (FVD):

Voorzitter, dank u wel. Met 0,000038 graden temperatuurverlaging tegen 28 miljard euro aan kosten voor Nederland alleen is deze wet destructief, onnodig, onhaalbaar, onbetaalbaar en dus niet-uitvoerbaar. Daarom zal de fractie van Forum voor Democratie tegen deze wet stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing. Dan kijk ik naar de heer Schalk namens de SGP.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Schalk i (SGP):

Dank u wel, voorzitter. De fractie van de SGP wil concrete plannen van het kabinet om het klimaat en het milieu te beschermen of te verbeteren toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid. Het zonder deugdelijke onderbouwing opnemen van percentages en jaartallen in de wet ziet mijn fractie als het afgeven van een blanco cheque. Meer nog is dat ondeugdelijke wetgeving met als risico dat Nederland opnieuw op slot gaat. Daarom heeft mijn fractie voor de motie-Faber gestemd en zal zij tegen de wet stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Schalk. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen over het wetsvoorstel? Dat is niet het geval.

Ik verzoek de leden zo dadelijk hun stem met het woord "voor" dan wel "tegen" uit te brengen, zonder enige bijvoeging.

In stemming komt het wetsvoorstel.

Vóór stemmen de leden: Belhirch, Van den Berg, Bovens, Bruijn, Crone, Doornhof, Fiers, Van der Goot, Van Gurp, Hartog, Holterhues, Huizinga-Heringa, Janssen, Janssen-van Helvoort, Kaljouw, Klip-Martin, Kluit, Koffeman, Kox, Martens, Van Meenen, Meijer, Nicolaï, Perin-Gopie, Petersen, Prins, Ramsodit, Recourt, Rietkerk, Roovers, Rosenmöller, Van de Sanden, Schippers, Talsma, Thijssen, Van Toorenburg, Veldhoen, Visseren-Hamakers, Vogels, Vos, Aerdts, Van Apeldoorn, Bakker-Klein en Van Ballekom.

Tegen stemmen de leden: Bezaan, Van Bijsterveld, Croll, Dessing, Van Dijk, Faber-van de Klashorst, Goossen, Griffioen, Van Hattem, Jaspers, Kemperman, Klopman, Van Knapen, Kroon, Lagas, Van Langen-Visbeek, Marquart Scholtz, Nanninga, Van den Oetelaar, Oplaat, Panman, Van Rooijen, Schalk, Van Strien, Walenkamp, Van Wijk en Baumgarten.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met 44 stemmen voor en 27 stemmen tegen is aangenomen.