Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 27 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

De commissie besluit op 11 juli 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg. Het lid Koffeman (PvdD) heeft kenbaar gemaakt voornemens te zijn inbreng te leveren. Tevens besluit de commissie toezegging T03575 als voldaan te beschouwen.

- T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

De commissie besluit op verzoek van het lid Van Langen (BBB) dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 11 juli 2023 voor inbreng voor schriftelijk overleg. Voorts besluit de commissie toezegging T03576 als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer