Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 20 juni 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208)

- 36200, AK en 36202, Q

Toezegging Motie-Van Rooijen over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren (36202, Q) mee terug te nemen naar het kabinet voor een reactie (36.202); Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de inkomensondersteuning AOW; Miljoenennota 2023; Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een nieuw wetsvoorstel om de IOAOW weer in te voeren; Belastingplan 2023

De commissie besluit ter zake van de IOAOW:
- de moties 36200, AK en 36202, Q als "niet uitgevoerd" te blijven beschouwen;
- de toezegging T03509 als feitelijk uitgevoerd te beschouwen; en,
- naar aanleiding van de voorliggende brief in schriftelijk overleg te treden. Op 4 juli 2023 is gelegenheid om daar inbreng voor te leveren.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl