Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V)

- 36200 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft aan af te zien van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie besluit, op verzoek van het lid Beukering, toezegging T03460 op voldaan te zetten.

- 36200 V, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over juridische mogelijkheden om verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in Iran internationaal strafrechtelijk te vervolgen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken (36200 V, H) voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Karimi (GroenLinks) geeft aan naar aanleiding hiervan de aangehouden motie (36200 V, E) in een derde termijn te willen wijzigen. De griffie zal dit punt aanmelden voor de plenaire agenda.

- 36200 V, I

Brief van de minister van BuZa over de vertrouwelijke inzage van het advies van de Juridische Dienst van de Raad over het plaatsen van het Islamitisch Revolutionaire Gardekorps op de EU-terrorismelijst; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken (36200 V, I) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk