Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 23 mei 2023
1. 36021

Goedkeuring Verdrag met de Staat Israël inzake de status van hun strijdkrachten

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Karimi) en de SP (Van Apeldoorn).

2. E220014

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor BHenO over het voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening tot tijdelijke liberalisering van de handel tussen de EU en Oekraïne (COM(2022)195)

De commissie besluit de brief van de minister van 26 april 2023 (36145, D) alsnog voor kennisgeving aan te nemen.

3. 36200 V, G

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

Het lid Beukering (Fractie-Nanninga) geeft aan af te zien van inbreng voor schriftelijk overleg. De commissie besluit, op verzoek van het lid Beukering, toezegging T03460 op voldaan te zetten.

4. 36200 V, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over juridische mogelijkheden om verantwoordelijken van mensenrechtenschendingen in Iran internationaal strafrechtelijk te vervolgen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit de beantwoording van de minister van Buitenlandse Zaken (36200 V, H) voor kennisgeving aan te nemen. Het lid Karimi (GroenLinks) geeft aan naar aanleiding hiervan de aangehouden motie (36200 V, E) in een derde termijn te willen wijzigen. De griffie zal dit punt aanmelden voor de plenaire agenda.

5. 36200 V, I

Brief van de minister van BuZa over de vertrouwelijke inzage van het advies van de Juridische Dienst van de Raad over het plaatsen van het Islamitisch Revolutionaire Gardekorps op de EU-terrorismelijst; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken (36200 V, I) voor kennisgeving aan te nemen.

6. 36200 X, D

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Defensie over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Defensie 2023

De commissie bespreekt de beantwoording van de minister van Defensie aangaande halfjaarlijks rappel (deels) openstaande toezeggingen en besluit naar aanleiding hiervan de status van toezegging T03462 op openstaand te laten staan en de deadline te verzetten naar 1 september 2023.

7. Terugkoppeling OVSE PA - Bureau Meeting Kopenhagen

Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de Bureau meeting van de OVSE Parlementaire Assemblee te Kopenhagen op 23-24 april 2023.

8. Terugkoppeling verkiezingswaarnemingsmissie Turkije

Het lid Karimi (GroenLinks) geeft een mondelinge terugkoppeling van haar deelname aan de OVSE verkiezingswaarnemingsmissie Turkije van 11-15 mei 2023, waar ook de leden Gerkens (SP) en Dittrich (D66) aan hebben deelgenomen.

9. NAVO PA Spring Session

Het lid Arbouw (VVD) geeft een mondelinge terugkoppeling van zijn deelname aan de lentesessie van de NAVO parlementaire assemblee, die op 19-22 mei 2023 in Luxemburg plaatsvond.

10. Mededelingen en informatie

Het lid Van Apeldoorn (SP) verzoekt de griffie na te gaan hoe de Tweede Kamer de brief van de regering d.d. 17 mei 2023 inzake Beleidsreactie eindevaluatie Nederlandse bijdrage Resolute Support in Afghanistan gaat behandelen en na de behandeling in de Tweede Kamer dit samen met de brief te agenderen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk