Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op structuurvisie Nationale Omgevingsvisie (34.682)

- 33118 / 34986, FH

Brief van de minister voor VRO over het proces richting inwerkingtreding van de Omgevingswet; Omgevingsrecht

De commissie besluit de brief van de minister voor VRO van 9 mei 2023 (33118/34986, FH) voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie verzoekt de staf om ambtelijk na te gaan of de minister conform toezegging T03559 de Kamer het geactualiseerd Integraal Financieel Beeld (IFB) voor 1 juli 2023 toezendt. Voor het geval ambtelijke navraag niets oplevert, besluit de commissie een brief te sturen met het verzoek de toezegging uit te voeren. De conceptbrief zal in dit geval per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

Ten aanzien van de in de brief aan de orde komende toezeggingen besluit de commissie als volgt:
- toezegging T02868 als "voldaan" aan te merken;
- de status van toezeggingen T02869 en T03422 van "deels voldaan" te handhaven;
- de status van toezeggingen T03560 en T03562 van "openstaand" te handhaven.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra