Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 23 mei 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- T03575 - Toezending Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Brief van de staatssecretaris van EZK van 10 mei 2023 (32849 / 35603 / 36094, A)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 27 juni 2023.

- T03576 - Toezegging brieven onderhandelingsakkoord

Brief van de staatssecretaris van EZK van 8 mei 2023 (33529, 35603, 36094, P)

De commissie besluit de toezegging T03576 als openstaand te blijven beschouwen en inbreng voor schriftelijk overleg te leveren op 27 juni 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer